MM PHARMA SLOVAKIA

Tracheostomické kanyly Duratwix®

 

 1. Úvod

Tento návod je platný pre tracheálne kanyly Fahl – Duratwix®. Návod na použitie slúži ako informácia lekárom, zdravotníckemu personálu a pacientom/užívateľom k zabezpečeniu správneho zaobchádzania s tracheálnymi kanylami Fahl®.

Pred prvým použitím výrobku si dôkladne preštudujte návod na použitie!

Návod na použitie uchovávajte na ľahko dostupnom mieste, aby ste si ho v budúcnosti mohli kedykoľvek prečítať.

Obal uchovávajte po celú dobu používania tracheálnej kanyly. Obsahuje dôležité informácie týkajúce sa výrobku!

Tracheálne kanyly Fahl – Duratwix® sú zdravotnícke prostriedky v súlade s ustanovením zákona MPG ( zákon o zdravotníckych pomôckach) a spĺňajú „Základné požiadavky“ Prílohy I smernice 93/42 EHS.

 

 1. Určené použitie

Tracheálne kanyly Fahl® slúžia na stabilizáciu priedušnice po laryngektómii alebo po tracheotómii.

 

Tracheálne kanyly s nízkotlakovou manžetou sú indikované pre pacientov po tracheotómii akejkoľvek príčiny, pokiaľ je potrebné utesniť priestor medzi stenou priedušnice a kanylou.

Výber, použitie a aplikáciu výrobku pri prvom použití musí urobiť vyškolený lekár alebo odborný personál.

Užívateľ musí byť na používanie a bezpečné zaobchádzanie s tracheálnymi kanylami Fahl® vyškolený odborným personálom.

Tracheálne kanyly Fahl® vo variante Lingo sú určené výlučne pre pacientov po tracheotómii s dodávanou hlavicou pre hrtan alebo po laryngektómii s nosičmi Shunt-Ventil ( nosiče fonačných protéz) .

 

III.                  Varovanie

Pacienti musia byť o používaní a bezpečnom zaobchádzaní s tracheálnymi kanylami Fahl® vyškolení odborným zdravotníckym personálom.

Tracheálne kanyly Fahl® sa nesmú nikdy uzatvárať, napr. sekrétom alebo chrastami. Nebezpečenstvo zadusenia.

Pri zahlienení priedušnice sa môže cez tracheálnu kanylu odsávať pomocou katétra pre priedušnice.

Poškodené tracheálne kanyly sa nikdy nesmú použiť a musia sa okamžite zlikvidovať. Použitie poškodenej kanyly môže viesť k ohrozeniu dýchacích ciest.

Pri vkladaní alebo vyberaní tracheálnych kanýl sa môže vyskytnúť podráždenie, kašeľ alebo ľahké krvácanie. V prípade neprestávajúceho krvácania ihneď kontaktujte svojho lekára!

 

Akékoľvek opätovné použitie u ďalších pacientov a tým príprava na opätovné použitie u ďalších pacientov je neprípustné.

Tracheálne kanyly sa nesmú používať pri ošetrovaní laserom (laserová terapia) alebo pri používaní elektrochirurgických nástrojov. Po dotknutí laserovým lúčom nie je možné vylúčiť poškodenie kanyly.

V prítomnosti zmesí bohatých na kyslík môže dôjsť ku vzplanutiu kanyly, pričom nie je možné vylúčiť poranenie pôsobením ohňa a uvoľňovanie rozkladajúcich sa toxických splodín horenia.

POZOR

Tracheálne kanyly s funkciou hovorenia sa odporúčajú iba pre pacientov s tracheotómiou s normálnou sekréciou a neporušeným tkanivom sliznice.

POZOR

Pri silnej tvorbe sekrétu, sklonu ku granulácii tkaniva behom terapie ožarovaním alebo upchávaním sa odporúča používať iba kanyly v prevedení so sitkom za pravidelnej kontroly lekárom a dodržiavaní krátkych intervalov výmeny (spravidla 1-krát za týždeň), pretože filtrácia vo vnútornej trubici by mohla zosilňovať tvorbu granulačného tkaniva.

 

 1.                Komplikácie

Pri používaní tohto výrobku môžu nastať nasledujúce komplikácie:

Znečistenie (kontaminácia) priedušnice môže spôsobiť nutnosť vybratia kanyly, znečistenie môže tiež viesť k infekciám, ktoré si môžu vyžiadať nasadenie antibiotík.

Nechcené vdýchnutie kanyly, ktorá nebola správne prispôsobená, vyžaduje odstránenie lekárom. Pokiaľ sa kanyla upchá hlienom, musí sa vybrať a vyčistiť.

 

 1.                  Kontraindikácie

Nepoužívajte, pokiaľ je pacient na použitý materiál alergický.

POZOR

Pri mechanickej ventilácii nikdy nepoužívajte kanyly bez nízkotlakovej manžety!

POZOR

Počas ventilácie používajte varianty kanýl so sitkom / okienkom iba po dohode s ošetrujúcim lekárom.

POZOR

Pri mechanickej ventilácii nepoužívajte nikdy univerzálne konektory Duratwix®, ktoré sa na vnútorné kanyly pripevňujú otáčavým pohybom a ktoré nie sú pevne fixované na vnútorné kanyly!

POZOR

Tracheálne kanyly s ventilom umožňujúcim hovorenie sa v žiadnom prípade nesmú používať u pacientov po laryngektómii ( odstránení hrtana ), pretože by mohlo dôjsť k závažným komplikáciám vedúcim až k uduseniu.

 

 1. Upozornenie

Výber správnej veľkosti kanyly robí ošetrujúci lekár alebo preškolený poradca týchto zdravotníckych pomôcok.

U varianty tracheálnych kanýl Fahl® s kombinovaným adaptérom sa smie používať pomocný materiál iba s 22 mm prípojkou, aby sa predišlo nechcenému odpojeniu príslušenstva alebo poškodeniu kanyly. K zabezpečeniu bezproblémového zásobovania dôrazne odporúčame, aby boli k dispozícii aspoň dve náhradné kanyly. Na tracheálnych kanylách alebo kompatibilnom príslušenstve neuskutočňujte žiadne zmeny, opravy ani modifikácie. V prípade poškodenia sa musia výrobky odborne zlikvidovať. V priebehu mechanickej ventilácie sa môže vďaka výskytu napínacej sily napr. z dôvodu ťažkého chodu otáčavých konektorov spojených s kanylou alebo nekontrolovaných pohybov pacienta, vnútorná kanyla náhodne vykrútiť z vonkajšej. Pacient sa preto musí sledovať, alebo sa musí vymeniť kanyla alebo hadicový systém.

 

VII. Popis výrobku

Tracheálne kanyly Duratwix® sú výrobky vyrobené z umelých hmôt v kvalite vhodnej na medicínske účely.

Tracheálne kanyly sú výrobky vyrobené z umelých hmôt v kvalite vhodnej na medicínske účely, ktoré sú citlivé na teplotu a pri telesnej teplote sa rozvinú optimálne vlastnosti výrobku.

Použité materiály sú bez latexu.

Tracheálne kanyly Fahl® dodávame v rôznych  veľkostiach a dĺžkach.

Tracheálne kanyly Fahl® sú opakovane použiteľné zdravotnícke pomôcky určené pre použitie pre jedného pacienta.

Tracheálne kanyly Fahl® sa môžu používať iba pre toho istého pacienta a nesmú sa používať pre iného pacienta.

Balenie obsahuje jednu kanylu, ktorá je sterilne balená a sterilizovaná etylénoxidom /EO/.

Minimálna doba použiteľnosti je 29 dní (počítané od dátumu otvorenia sterilného obalu). Pri výskyte choroboplodných zárodkov napr. MRSA sa doba použiteľnosti prípadne doba uchovávania tomu zodpovedajúcim spôsobom skracuje.

Tracheálna kanyla má medzi štítom kanyly a trubicou kanyly kruhový kĺb, ktorý umožňuje voľný pohyb štítu kanyly do všetkých strán. Kruhový kĺb medzi štítom kanyly a trubicou kanyly umožňuje pohyb štítu do všetkých strán: to znamená nielen horizontálne a vertikálne, ale aj diagonálne. To má výhodu pre užívateľa, že sa štít kanyly prispôsobí pohybom tela, t.j. pohybuje sa, otáča sa zároveň, atď. bez toho, aby sa zmenila poloha trubice kanyly v priedušnici. Trubica kanyly je teda stabilizovaná, čím sa zabráni pôsobeniu tlaku na sliznicu.

U varianty Duratwix®Lingo sú otvory v sitku umiestnené do vonkajšej trubice vodorovne a stupňovito: týmto zvláštnym prevedením sitka sa vytvára na jednotlivých otvoroch väčšia plocha okrajov: sekrét z priedušnice prechádza cez vonkajšiu trubicu do kanyly veľmi ťažko alebo vôbec, čím sa znižuje nebezpečenstvo vdýchnutia. Tabuľka s príslušnými veľkosťami je v prílohe. Tracheálne kanyly Fahl® sa vyznačujú anatomicky tvarovaným štítom kanyly. Špic kanyly je zaoblený, aby nedochádzalo k podráždeniu sliznice v priedušnici. Dve bočné upevňovacie očká umožňujú pripevnenie fixačnej pásky kanyly. Aby sa predišlo vytvoreniu otlakov a granulačného tkaniva v priedušnici, odporúča sa pri výmene kanyly použiť vždy kanylu s inou dĺžkou, aby sa špic kanyly nedotýkal vždy toho istého miesta v priedušnici a nemohol tak spôsobovať podráždenie. Presný postup si bezpodmienečne vyjasnite so svojim ošetrujúcim lekárom.

Upozornenie ohľadom MRT

POZOR

Keďže tracheálne kanyly s manžetou obsahujú malú kovovú pružinu, ktorá sa nachádza v spätnom ventile kontrolného balónika s hadicou k plneniu, nesmú sa tracheálne kanyly s manžetou používať, keď sa vykonáva terapia magnetickou rezonanciou MRT.

MRT je diagnostická technika znázornenia vnútorných orgánov, tkanív a kĺbov pomocou magnetických polí a rádiových vĺn. Kovové predmety sa môžu pritiahnuť do magnetického poľa a urýchlením sa vyvolajú zmeny. Kovová pružina je síce veľmi malá a ľahká, aj tak sa nedá vylúčiť vzájomné pôsobenie, ktoré by mohlo viesť k poškodeniu zdravia alebo chybnej funkcii alebo k poškodeniu používaných technických prístrojov a samotných kanýl. Odporúčame teda v prípadoch, kedy je pri otvorenom otvore v priedušnici indikované nasadenie tracheálnej kanyly, po dobu vyšetrovania pomocou MRT namiesto tracheálnych kanýl s manžetou použiť po dohode s ošetrujúcim lekárom tracheálne kanyly bez obsahu kovu.

POZOR

V priebehu terapie jadrovou tomografiou/magnetickou rezonanciou MRT nepoužívajte žiadne tracheálne kanyly s nízkotlakovou manžetou!

1.Štít kanyly

Tracheálne kanyly Fahl® sa vyznačujú špeciálne tvarovaným štítom kanyly, ktorý sa anatomicky prispôsobuje hrdlu.

Na štíte kanyly sú vyznačené údaje o veľkosti.

Na štíte tracheálnych kanýl sa nachádzajú dve bočné očká, ktoré slúžia na upevnenie fixačnej pásky kanyly.

V balení všetkých tracheálnych kanýl Fahl® so závesnými očkami sa navyše nachádza fixačná páska pre kanylu k jednorazovému použitiu. Fixačnou páskou sa pripevňuje tracheálna kanyla okolo krku.

Čierna potlač na kanyle znamená štandardná veľkosť, tyrkysovo zafarbená potlač znamená krátke prevedenie.

Obturátor, ktorý je súčasťou balenia, sa môže použiť ako pomôcka pri zavádzaní.

Pozorne si prečítajte návod na použitie k fixačnej páske na kanylu, keď popruh upevňujete na tracheálnu kanylu, prípadne ju z nej odopínate.

Je potrebné dávať pozor, aby tracheálna kanyla Fahl® ležala v otvore priedušnice bez akéhokoľvek pnutia a aby sa pri upevňovaní fixačnou páskou nezmenila jej poloha.

 1. Konektory/adaptér

Konektory/adaptér slúžia k pripojeniu kompatibilného príslušenstva kanyly.

Možnosť použitia v jednotlivých prípadoch záleží na klinickom obraze, napr. na stave po laryngektomii alebo tracheotomii.

Konektory/adaptér sú spravidla pevne spojené s vnútornou kanylou. Ide o univerzálny nástavec ( 15 mm konektor), ktorý umožňuje zastrčenie tzv. umelého nosa (filter k výmene tepla a vlhkosti).

Tento konektor je pri špeciálnych prevedenia tiež ako 15 mm otočný konektor. Tento otočný variant 15 mm konektorov je vhodný napr. pri použití hadicového systému pre ventiláciu, aby sa zachytila vyskytujúca sa krútivá sila a aby sa kanyla odľahčila a stabilizovala vo svojej pozícii tak, aby sa zabránilo podráždeniu sliznice v priedušnici.

Kombinovaný adaptér 22 mm umožňuje upevnenie pre kompatibilný filtrovací a ventilačný systém s 22 mm úchytom napr. ventil umožňujúci hovorenie Humidophone® s filtrovacou funkciou (REF 46480), umelý nos Humidotwin®(REF 46460), ventil umožňujúci hovorenie Combiphon® (REF 27131), kazety filtra HME Laryvox (REF 49800).

 1. Trubice kanyly

Trubica kanyly zapadá bezprostredne na štít kanyly a vedie prúd vzduchu do vzduchovej trubice.

Otočný uzáver slúži na bezpečné upevnenie vnútorných kanýl a kompatibilného príslušenstva: Zafixovanie vnútornej kanyly/príslušenstva sa uskutočňuje miernym pootočením v smere hodinových ručičiek (ak je nasadená, zo strany pacienta), bez toho, aby sa kanyla musela vyťahovať.

3.1 Tracheostomické kanyly s nízkotlakovou manžetou ( Cuff)

Varianty kanýl s nízkotlakovu manžetou majú vysoko objemovú nízkotlakovú manžetu s veľmi tenkou stenou, ktorá veľmi dobre prilieha k priedušnici a pri správnom naplnení zabezpečuje spoľahlivé utesnenie. Nízkotlaková manžeta sa nechá nafúknuť ako balónik. Malým kontrolným vankúšikom na plniacej hadici sa dá rozpoznať, či sa kanyla nachádza v zablokovanom (naplnenom ) alebo nezablokovanom stave.

Nízkotlaková manžeta sa sama plní hadicou s jednocestným ventilom a kontrolným vankúšikom.

3.1.1. Kontrola tesnosti kanyly a nízkotlakovej manžety (pokiaľ je k dispozícii)

Tesnosť kanyly a nízkotlakovej manžety sa musí pred použitím, ihneď po každom použití a následne v pravidelných intervaloch kontrolovať. Nízkotlakovú manžetu naplňte 22 až 24 mm Hg (1 mm Hg zodpovedá 1,35951 cm H2O) a pozorujte, či sa zastavuje spontánny pokles tlaku (odporúča sa pre plnenie a kontrolu:

Merací prístroj pre tlak v manžete, kontrolný inflátor, výr.č. 19500) V časovom úseku pozorovania by nemalo dôjsť k žiadnemu výraznému poklesu tlaku v manžete. Táto kontrola tesnosti sa musí uskutočňovať pri každom ďalšom nasadzovaní ( napr. po čistení kanyly)( viď. Obrázok 7c).

Príznakom pre existujúcu netesnosť manžety (balónika) môže byť:

 • na pohľad viditeľné poškodenie balónika (otvory, trhliny, a pod.)
 • počuteľné syčanie odchádzajúceho vzduchu z balónika,
 • voda v prívodnej hadici ku kanyle (po čistení!),
 • voda v manžete (po čistení!) – voda v kontrolnom vankúšiku (po čistení!),
 • žiadne nutkanie na kašeľ, keď sa vyvíja tlak na kontrolný vankúšik.

 

POZOR

Pri kontrole balónika nepoužívajte pri nasadzovaní alebo vyberaní kanyly žiadne ostré alebo špicaté predmety, ako napr. pinzety alebo svorky, mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu balónika.

Ak sa niektorý z hore uvedených príznakov ukáže, nesmie sa kanyla v žiadnom prípade ďalej používať, pretože už nemá správne funkčné vlastnosti.

3.2. Obturátor

Pred použitím tracheálnej kanyly prekontrolujte, či sa dá obturátor ľahko odstrániť z kanyly!

Po tejto kontrole obturátora posuňte obturátor zase späť do kanyly, aby sa tracheálna kanyla dala použiť.

4.Vnútorná kanyla

V prípojke kanýl Duratwix® a vnútorných kanýl je zabudovaný otočný uzáver. Upevnenie vnútornej kanyly do vonkajšej kanyly sa uskutočňuje miernym pootočením v smere hodinových ručičiek (ak je nasadená, zo strany pacienta), bez toho, aby sa musel vyvíjať veľký tlak.

Vnútorné kanyly sú podľa svojej dĺžky rozlíšené farbou: vnútorné kanyly štandardnej dĺžka sú priehľadné, vnútorné kanyly v krátkom prevedení sú farebne tónované. Vnútorné kanyly s okienkom sa dajú rozpoznať podľa tyrkysovo zafarbeného konektora.

Vnútorné kanyly sú podľa svojej špecifikácie vybavené buď štandardným nástavcom, pevne spojeným s vhodným adaptérom/konektorom, alebo môžu byť spojené s vyberateľnými časťami príslušenstva ako sú napr. ventily umožňujúce hovorenie.

Vnútorné kanyly sa dajú ľahko vybrať z vonkajších kanýl a umožňujú tak v prípade potreby ( napr. pri dýchavičnosti ) rýchlo zvýšiť prívod vzduchu.

Vnútorné kanyly sa nikdy nesmú použiť bez vonkajších kanýl a musia byť vždy spojené s vonkajšími kanylami.

Tracheálna kanyly rady Duratwix® boli vyvinuté ako stavebnicový systém, to znamená, že môžete ku každej tracheálnaj kanyle, ktorá je dodávaná sériovo s vnútornou kanylou, neskôr objednať vhodné vnútorné kanyly. Vnútorné kanyly Duratwix® obsahujú označenie veľkosti.

4.1 Ventily umožňujúce hovorenie

Tracheálna kanyly ako kanyly umožňujúce hovorenie (Lingo/Phon) s ventilom na hovorenie sa používajú pre pacientov po tracheotomii zároveň s dodávanou celkovou alebo čiastočnou hlavicou pre hrtan a umožňujú užívateľom hovoriť.

U jednotlivých vnútorných kanýl Duratwix® ( výr.č.19841/19842) je na vnútornej kanyle nasadený ventil umožňujúci hovorenie.

Je možné objednať aj ventil umožňujúci hovorenie Humidophone® alebo Combiphon®. Tieto sa môžu použiť u pacientov po tracheotomii, ktorí používajú napr. tracheálnu kanylu so sitkom (s vnútornou kanylou) s kombinovaným adaptérom 22 mm.

U tracheálnych kanýl so silikónovým ventilom umožňujúcim hovorenie sa ventil na hovorenie uvoľňuje z vnútornej kanyly stiahnutím.

 1. Dekanylizačný uzáver

Dekanylizačný uzáver je súčasťou balenia kanýl s možnosťou hovorenia a môže sa používať výlučne u pacientov po tracheotomii s dodávanou hlavicou pre hrtan. Môže byť použitý iba pod dohľadom lekára. Umožňuje krátkodobé uzavretie kanyly a prerušenie prívodu vzduchu. Pomáha pacientovi naučiť sa opäť kontrolovanému riadeniu dýchania ústami/nosom.

POZOR

Kontraindikácia u pacientov po laryngektómii a u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc /CHOCHP/. V týchto prípadoch sa dekanylizačný uzáver nesmie v žiadnom prípade použiť.

Dekanylizačný uzáver sa v žiadnom prípade nesmie použiť v prípade blokovanej tracheálnej kanyly. Dekanylizačný uzáver sa smie výlučne použiť u vonkajšej kanyly so sitkom bez vnútornej kanyly.

POZOR

K príprave prípadnej dekanylizácie po predchádzajúcej tracheotómii je ku kanylám umožňujúcim hovorenie priložený dekanylizačný uzáver. Tým je možné na krátku dobu prerušiť prívod vzduchu do kanyly, aby sa umožnilo pacientovi zvyknúť si opäť na dýchanie ústami/nosom. Dekanylizácia sme prebiehať výlučne pod dohľadom lekára. Uzáver sa smie nasadiť iba na pokyn lekára. Hrozí nebezpečenstvo zadusenia!

Je potrebné taktiež vziať do úvahy popis indikácii uvádzaných pri jednotlivých prevedeniach výrobku alebo jeho špecifikácie!

UPOZORNENIE

Vezmite teda do úvahy zvláštne pokyny k výrobku, indikáciu, taktiež kontraindikácie v návode na použitie a vyjasnite si použiteľnosť výrobku vopred so svojim ošetrujúcim lekárom.

 

VIII. Návod k nasadeniu a vybratiu kanyly

Pre lekára

Výber správnej veľkosti kanyly musí urobiť ošetrujúci lekár alebo preškolený poradca týchto zdravotníckych pomôcok.

Aby sa zaistilo optimálne usadenie a následne čo možno najlepšie dýchanie, musí sa zvoliť kanyla, ktorá najlepšie vyhovuje anatómii pacienta.

Vnútornú kanylu je možné kedykoľvek vybrať pre zvýšenie prívodu vzduchu alebo za účelom vyčistenia. To môže byť potrebné napríklad, keď je kanyla upchatá zvyškami sekrétu, ktoré sa odkašliavaním alebo z dôvodu chýbajúcej možnosti odsávania, atď., nedajú odstrániť.

 

Pre pacientov

POZOR

Kanylu s nízkotlakovou manžetou zavádzať s úplne odblokovanou manžetou (viď. Obrázok 7a)!

UPOZORNENIE

Pozorne skontrolujte sterilný obal, aby ste sa uistili, že obal nie je porušený alebo poškodený. Pokiaľ je obal poškodený, výrobok nepoužívajte.

Skontrolujte dátum spotreby alebo expiráciu. Po uplynutí tohto dátumu výrobok už nepoužívajte.

Odporúčame použiť jednorazové sterilné rukavice.

Pred použitím najprv kanylu skontrolujte, či nie je poškodená, alebo či nie sú niektoré časti uvoľnené.

Ak ste niečo takéto spozorovali, kanylu v žiadnom prípade nepoužívajte, ale pošlite nám ju späť na preskúšanie. Pamätajte, že kanyla sa v každom prípade musí pred opätovným nasadením v súlade s nižšie uvedenými ustanoveniami vyčistiť napr. vydenzifikovať.

Ak je lumen tracheálnej kanyly Fahl® upchatý sekrétom, a nedá sa odstrániť ani odkašliavaním ani odsatím, musí sa kanyla vybrať a vyčistiť.

Po vyčistení alebo dezinfekcii sa musia tracheálne kanyly Fahl® dôkladne prehliadnuť, či nemajú ostré hrany, škrabance alebo iné poškodenie, pretože by to mohlo negatívne ovplyvniť ich funkčnosť, alebo by to mohlo spôsobiť poškodenie sliznice v dýchacej trubici.

Poškodené tracheálne kanyly už v žiadnom prípade už nepoužívajte.

Pokiaľ sa materiál kanyly zafarbí, musí sa tracheálna kanyla okamžite zlikvidovať.

VAROVANIE

Pacienti musia byť na používanie a bezpečné zaobchádzanie s tracheálnymi kanylami Fahl® vyškolení odborným zdravotníckym personálom.

 1. Nasadenie kanyly

Postup pri zavádzaní tracheálnych kanýl Fahl®

Užívatelia si pred použitím musia umyť ruky ( viď obrázok 3).

Kanylu vyberte z obalu (viď obrázok 4).

Pokiaľ sa pri nasadzovaní používa obturátor, musí sa najskôr nasadiť do trubice kanyly tak, aby zväzok na pažbe obturátora ležal na vonkajšom okraji 15 mm konektora. Olivový špic pritom musí vyčnievať zo špica kanyly (proximálny koniec kanyly ). Počas celého postupu sa musí obturátor držať v tejto polohe.

U tracheálnych kanýl s nízkotlakovou manžetou dávajte pozor predovšetkým na nasledujúce:

Pred nasadením tracheálnych kanýl skontrolujte tiež manžetu (balónik) – musí byť bez akéhokoľvek poškodenia a tesná, aby zabezpečovala potrebné utesnenie. Odporučujeme urobiť pred každým nasadením kontrolu tesnosti (viď odstavec X, č.2).Pri používaní pomôcok na roztiahnutie priedušnice dávajte pozor, aby sa kanyla a hlavne manžeta nepoškodili odieraním. Balónik musí byť pred zavádzaním kanyly úplne vypustený (viď. obrázok 7b)!

Nakoniec sa na trubicu kanyly nasadí tracheálny kompres, napr. Sensotrach®DUO (REF 30608) alebo Sensotrach®3-Plus (REF 30780).

Aby sa zvýšila klzkosť tracheálnych kanýl a tým sa uľahčilo zavádzanie kanýl do priedušnice, odporúča sa natrieť vonkajšiu trubicu látkou so stomaolejom Optifluid® (REF 31550), čím sa vytvorí rovnomerná vrstva stomaoleja na trubici (viď obrázok 4a a 4b).

Ak zavádzate kanylu samostatne, uľahčíte si manipuláciu tým, že si zavediete tracheálnu kanylu Fahl® do priedušnice pred zrkadlom.

Pri nasadzovaní držte tracheálnu kanylu Fahl® pevne rukami za štít kanyly (viď. Obrázok 5).

Voľnou rukou môžete ľahko oddeliť otvor v priedušnici, aby špic kanyly lepšie vošiel do otvoru pre dýchanie.

K roztiahnutiu tracheostómie existujú špeciálne pomôcky (rozťahovač tracheostómie, výr.č. 35500 ), ktoré umožňujú rovnomerné a šetrné roztiahnutie priedušnice, napr. v núdzových prípadoch kolabujúcej tracheostómie (viď. obrázok 6).

Pri používaní pomôcok na roztiahnutie dávajte pozor, aby sa kanyla nepoškodila odieraním.

Zaveďte kanylu vo fáze nadychovania opatrne (nadychovaním) do otvoru v priedušnici a nepatrne pri tom zakloňte hlavu (viď. Obrázok 7).

Kanylu zasuňte ďalej do priedušnice.

Po zasunutí kanyly ďalej do priedušnice môžete držať hlavu zase vzpriamene.

V prípade, že sa používa obturátor, bez meškania ho vytiahnite z tracheálnej kanyly.

Tracheálne kanyly musia byť po celú dobu pripevnené fixačnou páskou na kanyly. Tým sa kanyla stabilizuje a postará sa o bezpečné usadenie tracheálnej kanyly v otvore priedušnice ( viď. obrázok 1).

1.9 Plnenie nízkotlakovej manžety (pokiaľ je k dispozícii)

Plnenie nízkotlakovej manžety na vopred definovaný tlak sa uskutočňuje cez prípojku typu luer (normované kónické pripojenie) prívodnou hadicou meracieho prístroja pre tlak v manžete (napr. kontrolný inflátor, výr.č. 19500).

Ak lekár neurčí inak, odporúča sa tlak manžety minimálne 16 mmHg (22 cm H2O) až do 18 mm Hg (24 cm H2O). Tlak v manžete by nemal v žiadnom prípade prekročiť hodnotu 24 mm Hg (asi 32 cm H2O).

Nízkotlakovú manžetu plňte maximálne do hore uvedeného stanoveného tlaku a presvedčte sa, či cez kanylu prúdi dostatočné množstvo vzduchu.

Stále kontrolujte, či je nízkotlaková manžeta nepoškodená a či funguje bezproblémovo. V prípade, že sa ani opakovane nepodarí dosiahnuť tesnosť s uvedeným hraničným objemom, je možné, že je indikovaná kanyla s väčším priemerom. Tlak manžety sa musí pravidelne kontrolovať, t.j. minimálne každé 2 hodiny.

POZOR

Všetky nástroje slúžiace k plneniu manžety musia byť čisté a nesmú obsahovať cudzie častice! Ako náhle je manžeta naplnená, odoberte ju z prípojky typu luer z prívodnej hadice a prívod uzavrite krytkou.

POZOR

Pri dlhodobom prekračovaní maximálneho tlaku sa môže poškodiť prekrvenie slizníc (nebezpečenstvo ischemickej nekrózy, tlakových vredov, tracheálnej malácie, tracheálne stenózy, pneumotoraxu). Pri ventilovaní pacientov sa nesmie stať, aby tlak v manžete zostal pod limitom stanoveným lekárom, aby sa predišlo tichej aspirácii.

Syčiace zvuky v oblasti balónika, hlavne pri vydychovaní, ukazujú, že balónik priedušnicu dostatočne neutesňuje. Ak sa priedušnica nedá utesniť lekárom stanovenými hodnotami tlaku, je potrebné všetok vzduch z balónika vypustiť a opakovať celý proces blokovania. Pokiaľ sa to nepodarí ani po opakovaní, odporúčame nabudúce použiť väčšiu tracheálnu kanylu s balónikom.

 

 1. Čistenie a dezinfekcia

UPOZORNENIE

Z hygienických dôvodov a aby sa predišlo infekciám, musí sa tracheálne kanyly Fahl® dôkladne čistiť minimálne dvakrát denne a pri nadmernej tvorbe sekrétu zodpovedajúcim spôsobom častejšie.

POZOR

Na čistenie kanýl sa nesmie používať umývačka riadu, parné zariadenie, mikrovlnné zariadenie, práčka a žiadne iné podobné zariadenie!

Dbajte, aby individuálny plán starostlivosti, ktorý v prípade potreby potrebuje dlhšiu dezinfekciu, bol vždy odsúhlasený Vaším ošetrujúcim lekárom a zodpovedal tak vašej individuálnej potrebe.

Pravidelná dezinfekcia je nutná iba v prípade, ak je na základe indikácie nariadená lekárom. Dôvodom k tomu môže byť, že ani u zdravého pacienta nie sú dýchacie cesty bez choroboplodných zárodkov.

U pacientov so zvláštnym chorobopisom (napr. MRSA, ORSA, a.i.), u ktorých existuje zvýšené riziko opakovanej infekcie, samotné čistenie nie je dostatočné, aby sa vyhovelo vysokým hygienickým nárokom na zabráneniu infekcie. Odporúčame chemickú dezinfekciu kanýl podľa pokynov uvedených ďalej.

POZOR

Zvyšky čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na tracheálnych kanylách by mohli viesť k podráždeniu slizníc alebo inému poškodeniu zdravia.

1.Čistenie

Tracheálne kanyly Fahl® sa musí pravidelne čistiť/meniť podľa individuálnych potrieb pacientov.

Čistiace prostriedky používajte iba u kanýl, ktoré nie sú v priedušnici.

Na čistenie tracheálnych kanýl Fahl® sa môže použiť jemný prostriedok na umývanie s neutrálnou hodnotou pH. Odporúčame používať špeciálny čistiaci prostriedok na kanyly (REF 31100) a postupovať podľa pokynov výrobcu.

Tracheálne kanyly Fahl® v žiadnom prípade nečistite čistiacimi prostriedkami, ktoré neboli schválené výrobcom kanýl. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky pre domácnosť, prostriedky s vysokým obsahom alkoholu alebo na čistenie zubných protéz.

Existuje akútne nebezpečenstvo poškodenia zdravia. Okrem toho by sa mohla kanyla poškodiť alebo zničiť.

Za každých okolností zabráňte vareniu v horúcej vode. To by mohlo tracheálne kanyly významne poškodiť.

Postup pri čistení

Čistenie vnútorných tracheálnych kanýl s nízkotlakovou manžetou Cuff

Prípadné vložené pomôcky sa musia pred čistením musia vytiahnuť.

Najprv sa kanyla dôkladne umyje pod tečúcou vodou (viď. obrázok 9).

Na prípravu čistiaceho roztoku používajte vždy čistú vodu, vlažnú vodu a postupujte podľa pokynov výrobcu čistiacich prostriedkov.

Na uľahčenie procesu čistenia odporúčame používať dózu na čistenie tracheálnych kanýl s nástavcom so sitom (REF 31200).

Nástavec so sitkom držte za horný okraj, aby ste neprišli do styku s čistiacim roztokom a neznečistili ho (viď. obrázok 10).

Do nástavca so sitom dózy na čistenie kanyly vkladajte vždy iba jednu tracheálnu kanylu. Pokiaľ sa čistia naraz viaceré kanyly existuje možnosť, že sa kanyly pri čistení príliš stlačia a poškodia.

Vonkajšie a vnútorné kanyly môžete ukladať vedľa seba.

Nástavec so sitom so súčasťami kanyly sa ponoria do vopred pripraveného čistiaceho roztoku.

Po uplynutí doby pôsobenia (viď. Návod na použitie pre čistiaci prášok na kanyly) sa kanyla niekoľkokrát dôkladne prepláchne vlažnou, čistou vodou (viď. obrázok 9). Pri nasadzovaní kanyly do otvoru priedušnice sa na kanyle v žiadnom prípade nesmú nachádzať zvyšky nečistôt alebo čistiaceho prostriedku.

V prípade potreby, napríklad keď sa tuhé zvyšky sekrétu neodstráni v čistiacom kúpeli, je možné urobiť ďalšie čistenie špeciálnou kefkou na čistenie kanýl (Optibrush, REF 31850 alebo Optibrush Plus s vlákninovým vrškom, REF 31855). Kefku na čistenie kanýl používajte iba na kanyly, ktoré sú vytiahnuté a nie sú v priedušnici.

Čistite kefkou vždy smerom od špica kanyly do vnútra kanyly (viď. obrázok 11).

Tieto kefky používajte v súlade s návodom a dávajte pozor, aby ste nepoškodili mäkký materiál kanyly.

Čistenie vonkajších kanýl sa môže vykonávať iba so zablokovanou manžetou a aj bezpečnostný balónik musí byť mimo čistiaci roztok, aby sa zabránilo vniknutiu čistiaceho roztoku do balónika, čo by malo za následok závažné poškodenie funkčnosti a vznik zdravotných rizík pre užívateľa.

U tracheálnych kanýl s ventilom umožňujúcim hovorenie sa najprv ventil vnútornej kanyly uvoľní. Samotný ventil sa nesmie čistiť kefkou, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu alebo odlomeniu.

Tracheálne kanyly dôkladne opláchnite vlažnou, tečúcou vodou, alebo použite sterilný fyziologický roztok (0,9% roztok NaCl).

Po vyčistení vodou utrite kanylu čistou handričkou, ktorá nezanecháva chĺpky , do sucha.

Nesmú sa v žiadnom prípade používať kanyly, ktorých funkčnosť je obmedzená, alebo ktoré sú poškodené, napr. ostré hrany alebo trhliny, pretože by mohli poraniť sliznicu v priedušnici. Pokiaľ kanyly vykazujú známky poškodenia, v žiadnom prípade ich nepoužívajte.

Obturátor je možné čistiť rovnakým spôsobom ako kanylu.

 

Čistenie tracheálnych kanýl s nízkotlakovou manžetou / Cuff  

Čas uloženia a intervaly výmeny kanyly sú stanovované individuálne po dohode s ošetrujúcim lekárom. Najneskôr po 1 týždni je potrebné vonkajšiu kanylu vyčistiť, prípadne kanylu vymeniť, pretože potom v závislosti na konkrétnom klinickom obraze narastá riziko granulácie, tracheálnej malácie a pod.

Vonkajšia kanyla sa môže vyčistiť/vypláchnuť sterilným fyziologickým roztokom.

U kanýl s manžetou (Cuff) sa kefka používať nesmie, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu balónika!

Poškodeniu balónika a tým defektu kanyly sa dá predísť veľmi opatrným a starostlivým zaobchádzaním.

 1. Postup chemickej dezinfekcie

2.1 Dezinfekcia vnútorných kanýl/ čistenie vonkajších kanýl bez nízkotlakovej manžety

Je možná tzv. studená dezinfekcia tracheálnych kanýl Fahl® so špeciálnymi chemickými dezinfekčnými prostriedkami.

Je potrebné ju urobiť vždy, keď je na základe špeciálneho chorobopisu nariadená ošetrujúcim lekárom, alebo keď to situácia ohľadom starostlivosti o ňu vyžaduje.

Dezinfekcia sa obvykle používa k zamedzeniu krížovej infekcie a pri nasadení v stacionárnych oblastiach (napr. domovy ošetrovateľskej starostlivosti a pod.), aby sa zamedzilo riziku šírenia infekcie.

UPOZORNENIE

Prípadnej dezinfekcii musí vždy predchádzať dôkladné čistenie.

V žiadnom prípade sa nesmú používať dezinfekčné prostriedky uvoľňujúce chlór alebo prostriedky s obsahom silných lúhov alebo derivátov fenolov. Kanyly by sa týmto mohli veľmi poškodiť alebo dokonca úplne zničiť.

2.2 Dezinfekcia vonkajších kanýl s nízkotlakovou manžetou

Dezinfekcia tracheálnych kanýl s nízkotlakovou manžetou je možná iba s maximálnou opatrnosťou a kontrolou. Balónik sa musí v každom prípade zablokovať.

Pretože aj zanedbateľná nedbalosť pri dezinfekcii vonkajších kanýl s nízkotlakovou manžetou môžu viesť k poškodeniu ich funkcie, odporúčame namiesto dezinfekcie urobiť výmenu kanyly.

Postup dezinfekcie

Tu sa smie používať výlučne dezinfekčný prostriedok pre kanyly Opticit® (REF 31180) v súlade s pokynmi výrobcu. Ako alternatívu odporúčame dezinfekčný prostriedok na báze účinnej látky Glutardialdehyd. Vždy je potrebné postupovať podľa pokynov výrobcu na použitie a brať do úvahy spektrum účinnosti udávané výrobcom prostriedku.

Dodržujte návod na použitie dezinfekčných prostriedkov.

Po ukončení dezinfekcie sa kanyly dôkladne zvnútra aj z vonku oplachujú sterilným fyziologickým roztokom (0,9% NaCl) a nakoniec sa usušia.

Po vyčistení vodou utrite kanylu čistou handričkou, ktorá nezanecháva chĺpky, do sucha.

 1. Sterilizácia/ autoklávovanie

Opakovaná sterilizácia nie je prípustná.

POZOR

Zahriatie nad 650C, vyváranie alebo sterilizácia parou nie sú prípustné metódy a vedú k poškodeniu kanyly.

 

 1. Uchovávanie/starostlivosť

Vyčistené kanyly, ktoré sa práve nepoužívajú, sa musia uchovávať na suchom, čistom, chladnom mieste v čistej dóze z umelej hmoty, chránenej pred prachom, priamym slnečným svetlom a teplom.

Nepoužívané, ešte sterilné kanyly sa musia uchovávať na suchom mieste bez priameho slnečného osvetlenia alebo iného zdroja tepla.

U vyčistených kanýl sa musí dbať na to, aby bol balónik pred skladovaním vyprázdnený (odblokovaný).

Po vyčistení, prípadne sterilizácii a usušení vnútorných kanýl sa na vonkajšie povrchy vnútorných kanýl musí naniesť stomaolej, napr. látkou napustenou stomaolejom Optifluid®, aby tieto povrchy boli klzké.

Ako prostriedok na klzkosť používajte výhradne stomaolej (výr.č. 31500), prípadne látku napustenú stomaolejom Optifluid (výr.č.31550).

K zaisteniu bezproblémového zásobovania dôrazne odporúčame, aby boli k dispozícii aspoň dve náhradné kanyly.

 

 1. Doba použiteľnosti

Tracheálne kanyly sú sterilné výrobky určené pre jedného pacienta.

Maximálna doba použiteľnosti je 29 dní (počítané od dátumu otvorenia sterilného obalu). Pri výskyte choroboplodných zárodkov (napr. MRSA) sa doba použiteľnosti, prípadne doba uchovávania zodpovedajúcim spôsobom skracuje.

Doba použiteľnosti kanyly je ovplyvnená mnohými faktormi. Zásadný význam môže mať zloženie sekrétu, dôkladnosť pri čistení a ďalšie aspekty rôzneho stupňa významu.

Minimálna doba použiteľnosti sa nepredĺži tým, že sa kanyly budú nasadzovať prerušovane (napr. v rámci intervalov čistenia striedavo s inými kanylami).

Najneskôr 29 dní po otvorení sterilného obalu sa musí kanyla vymeniť. To platí nezávisle pre prípad, kedy bola kanyla používaná po otvorení každý deň, alebo iba niekedy, alebo dokonca, aj keď nebola vôbec použitá. Po uplynutí tejto 29 dennej doby použiteľnosti sa kanyly nesmú používať a musia sa odborným spôsobom zlikvidovať. Poškodené kanyly sa musia vymeniť okamžite.

POZOR

Každá zmena na kanyle, predovšetkým skracovanie a filtrovanie ako aj opravy kanyly smie vykonávať iba sám výrobca alebo firma, ktorá je k tomu výrobcom písomne oprávnená! Neodborné vykonávanie prác na tracheálnych kanylách môžu viesť k závažným poraneniam.

 

XII. Všeobecné obchodné podmienky

Výrobca Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH nepreberá žiadnu záruku za stratu funkčnosti, poranenie, infekcie alebo inej komplikácie, ktoré boli spôsobené svojvoľnou zmenou výrobku alebo nesprávnym používaním, starostlivosťou alebo zaobchádzaním s výrobkom.

Výrobca Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH nepreberá žiadnu záruku za škody, ktoré vznikli z dôvodu zmien uskutočnených na kanyle, predovšetkým potom z dôvodu ich krátenia, filtrovania alebo ich opráv, pokiaľ tieto zmeny alebo opravy neboli urobené výrobcom. To platí tak pre týmto poškodené kanyly, ako aj všetky škody týmto jednaním spôsobené.

V prípade používania tracheálnych kanýl nad časový rámec uvedený v časti XI, alebo pri spotrebe, použití, starostlivosti (čistenie, dezinfekcia) alebo uchovávaní kanýl, ktoré nezodpovedajú pokynom uvedeným v tomto návode na použite, je spoločnosť Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH od záruk v rátane zodpovednosti za vady- pokiaľ to právne predpisy pripúšťajú – oslobodená.

Predaj a dodávky tovaru spoločnosti Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH prebiehajú výlučne v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami (AGB), ktoré sú k dispozícii priamo v spoločnosti Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH.

 

XIII. Výrobca

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH

August-Horch-Strasse 4 a, D-51149 Köln

Tel. +49 /0/ 22 03/29 80 – 0 , Fax +49 /0/ 22 03/29 80 – 100

e-mail: vertrieb@fahl.de, internet www.fahl.de

 

Zmeny výrobku zo strany výrobcu sú kedykoľvek vyhradené.

Duratwix® je v Nemecku a v štátoch Európskej Únie registrovaná značka spoločnosti Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Köln

Dátum poslednej revízie: 04/2012

 

0482

Distribútor pre SR: MM Pharma Slovakia, s.r.o.

Májová 561/1

971 01 Prievidza, SR, Tel. 046/5432666, 0911 557 728,

mmpharma@mmpharma.eu, www.mmpharma.eu