MM PHARMA SLOVAKIA

Tracheostomické kanyly Silvervent®

 

I.Úvod

Tento návod je platný pre tracheostomické kanyly Fahl®. Návod na použitie slúži ako informácia lekárom, zdravotníckemu personálu a pacientom/užívateľom k zabezpečeniu správneho zaobchádzania s tracheostomickými kanylami Fahl®.

Pred prvým použitím výrobku si dôkladne preštudujte návod na použitie!

Návod na použitie uchovávajte na ľahko dostupnom mieste, aby ste si ho v budúcnosti mohli kedykoľvek prečítať.

Obal uchovávajte po celú dobu používania tracheostomickej kanyly. Obsahuje dôležité informácie týkajúce sa výrobku!

Tracheostomické kanyly Fahl® sú zdravotnícke prostriedky v súlade s ustanovením zákona MPG ( zákon o zdravotníckych pomôckach a spĺňajú „Základné požiadavky“ Prílohy I smernice 93/42 EHS.

 

II.Určené použitie

Tracheostomické kanyly Fahl® slúžia na stabilizáciu priedušnice po laryngektómii alebo po tracheotómii.

Tracheostomické kanyly umožňujú držať priedušnicu otvorenú.

Výber, použitie a aplikáciu výrobku pri prvom použití musí urobiť vyškolený lekár alebo odborný personál.

Užívateľ musí byť na používanie a bezpečné zaobchádzanie s tracheostomickými kanylami vyškolený odborným personálom.

 

III. Varovanie

Pacienti musia byť o používaní a bezpečnom zaobchádzaní s tracheostomickými kanylami Fahl® vyškolení odborným zdravotníckym personálom.

Tracheostomické kanyly Fahl® sa nesmú nikdy uzatvárať, napr. sekrétom alebo chrastami. Nebezpečenstvo zadusenia.

Pri zahlienení priedušnice sa môže cez tracheostomickú kanylu odsávať pomocou katétra pre priedušnice.

Poškodené tracheostomické kanyly sa nikdy nesmú použiť a musia sa okamžite zlikvidovať. Použitie poškodenej kanyly môže viesť k ohrozeniu dýchacích ciest.

Pri vkladaní alebo vyberaní tracheostomických kanýl sa môže vyskytnúť podráždenie, kašeľ alebo ľahké krvácanie. V prípade neprestávajúceho krvácania ihneď kontaktujte svojho lekára!

Tracheostomické kanyly sú výrobky určené pre použitie výlučne pre jedného pacienta.

Akékoľvek opätovné použitie u ďalších pacientov a tým príprava na opätovné použitie u ďalších pacientov je neprípustné.

Tracheostomické kanyly sa nesmú používať pri ošetrovaní laserom / laserová terapia/ alebo pri používaní elektrochirurgických nástrojov. Po dotknutí laserovým lúčom nie je možné vylúčiť poškodenie kanyly.

POZOR

Tracheostomické kanyly s funkciou hovorenia sa doporučujú iba pre pacientov s tracheotómiou s normálnou sekréciou a neporušeným tkanivom sliznice.

 

 1. Komplikácie

Pri používaní tohto výrobku môžu nastať nasledujúce komplikácie:

Znečistenie / kontaminácia / priedušnice môže spôsobiť nutnosť vybratia kanyly, znečistenie môže tiež viesť k infekciám, ktoré si môžu vyžiadať nasadenie antibiotík.

Nechcené vdýchnutie kanyly, ktorá nebola správne prispôsobená, vyžaduje odstránenie lekárom. Pokiaľ sa kanyla upchá hlienom, musí sa vybrať a vyčistiť.

 

 1. Kontraindikácie

Nepoužívajte, pokiaľ je pacient na použitý materiál alergický.

POZOR

Počas ventilácie používajte varianty kanýl so sitkom / okienkom iba po dohode s ošetrujúcim lekárom.

POZOR

Tracheostomické kanyly s ventilom umožňujúcim hovorenie sa v žiadnom prípade nesmú používať u pacientov po laryngektómii / odstránení hrtana /, pretože by mohlo dôjsť k závažným komplikáciám vedúcim až k uduseniu.

 

 1. Upozornenie

Výber správnej veľkosti kanyly robí ošetrujúci lekár alebo preškolený poradca týchto zdravotníckych pomôcok.

U varianty tracheostomických kanýl Fahl® kombinovaných s adaptérom sa smie používať pomocný materiál iba s 22 mm prípojkou, aby sa predišlo nechcenému odpojeniu príslušenstva alebo poškodeniu kanyly.

K zabezpečeniu bezproblémového zásobovania dôrazne doporučujeme, aby boli k dispozícii aspoň dve náhradné kanyly.

Na tracheostomických kanylách alebo kompatibilnom príslušenstve neuskutočňujte žiadne zmeny, opravy ani modifikácie. V prípade poškodenia sa musia výrobky odborne zlikvidovať.

V priebehu mechanickej ventilácie sa môže vďaka výskytu napínacej sily napr. z dôvodu ťažkého chodu otáčavých konektorov spojených s kanylou alebo nekontrolovaných pohybov pacienta, vnútorná kanyla náhodne vykrútiť z vonkajšej. Pacient sa preto musí sledovať, alebo sa musí vymeniť kanyla alebo hadicový systém.

 

VII. Popis výrobku

Tracheostomické kanyly Silvervent® sú výrobky vyrobené z rýdzeho striebra v kvalite vhodnej na medicínske účely.

Tracheostomické kanyly Fahl® dodávame v rôznych dĺžkach a veľkostiach.

Tracheostomické kanyly Fahl® sú opakovane použiteľné zdravotnícke pomôcky určené pre použitie pre jedného pacienta.

Tracheostomické kanyly Fahl® sa môžu používať iba pre toho istého pacienta a nesmú sa používať pre iného pacienta.

Balenie obsahuje jednu kanylu, ktorá je sterilne balená a sterilizovaná etylénoxidom /EO/.

Minimálna doba použiteľnosti je 2 roky / počítané od dátumu otvorenia sterilného obalu/.

 

Tracheostomické kanyly Fahl® sa vyznačujú anatomicky tvarovaným štítom kanyly. Špička kanyly je zaoblená, aby nedochádzalo k podráždeniu sliznice v priedušnici. Dve bočné upevňovacie očká umožňujú pripevnenie popruhov kanyly.

Aby sa predišlo vytvoreniu otlakov granulačného tkaniva v priedušnici, doporučuje sa pri výmene kanyly použiť vždy kanylu s inou dĺžkou, aby sa špička kanyly nedotýkala vždy toho istého miesta v priedušnici a nemohla tak spôsobovať podráždenie. Presný postup si bezpodmienečne vyjasnite so svojim ošetrujúcim lekárom.

Upozornenie ohľadom MRT

POZOR

Keďže tracheostomické kanyly Silvervent® sú z kovu, nesmú sa tracheostomické kanyly používať, keď sa vykonáva terapia magnetickou rezonanciou MRT / alebo jadrovou tomografiou/.

MRT je diagnostická technika znázornenia vnútorných orgánov, tkanív a kĺbov pomocou magnetických polí a rádiových vĺn. Kovové predmety sa môžu pritiahnuť do magnetického poľa a urýchlením sa vyvolajú zmeny. Kovová pružina je síce veľmi malá a ľahká, aj tak sa nedá vylúčiť vzájomné pôsobenie, ktoré by mohlo viesť k poškodeniu zdravia alebo chybnej funkcii alebo k poškodeniu používaných technických prístrojov a samotných kanýl. Doporučujeme teda v prípadoch, kedy je pri otvorenom otvore v priedušnici indikované nasadenie tracheostomickej kanyly, po dobu vyšetrovania pomocou MRT namiesto tracheostomických kanýl použiť po dohode s ošetrujúcim lekárom tracheostomické kanyly bez obsahu kovu.

POZOR

V priebehu terapie jadrovou tomografiou/magnetickou rezonanciou MRT nepoužívajte žiadne tracheostomické kanyly s nízkotlakovou manžetou!

1.Štít kanyly

Tracheostomické kanyly Fahl® sa vyznačujú špeciálne tvarovaným štítom kanyly, ktorý sa anatomicky prispôsobuje hrdlu.

Na štíte kanyly sú vyznačené údaje o veľkosti.

Na štíte tracheostomických kanýl sa nachádzajú dve bočné očká, ktoré slúžia na upevnenie popruhov kanyly.

V dodávke všetkých tracheostomických kanýl Fahl® so závesnými očkami sa navyše nachádza popruh pre kanylu k jednorazovému použitiu. Popruhom kanyly sa pripevňuje tracheostomická kanyla okolo krku.

 

Obturátor, ktorý je súčasťou dodávky, sa môže použiť ako pomôcka pri zavádzaní.

Pozorne si prečítajte návod na použitie k popruhu pre kanylu, keď popruh upevňujete na tracheostomickú kanylu, prípadne ho z nej odopínate.

Je potrebné dávať pozor, aby tracheostomická kanyla Fahl® ležala v otvore priedušnice bez akéhokoľvek pnutia a aby sa pri upevňovaní popruhom nezmenila poloha.

 1. Konektory/adaptér

Konektory/adaptér slúžia k pripojeniu kompatibilného príslušenstva kanyly.

Možnosť použitia v jednotlivých prípadoch záleží na klinickom obraze, napr. na stave po laryngektomii alebo tracheotomii.

Konektory/adaptér sú spravidla pevne spojené s vnútornou kanylou. Ide o univerzálny nástavec / 15 mm konektor/, ktorý umožňuje zastrčenie tzv. umelého nosa /filter k výmene tepla a vlhkosti/.

Tento konektor je pri špeciálnych prevedenia tiež ako 15 mm otočný konektor. Tento otočný variant 15 mm konektorov je vhodný napr. pri použití hadicového systému pre ventiláciu, aby sa zachytila vyskytujúca sa krútivá sila a aby sa kanyla odľahčila a stabilizovala vo svojej pozícii tak, aby sa zabránilo podráždeniu sliznice v priedušnici.

Kombinovaný adaptér 22 mm umožňuje upevnenie pre kompatibilný filtrovací a ventilačný systém s 22 mm úchytom napr. ventil umožňujúci hovorenie Humidophone® s filtrovacou funkciou /REF 46480/, umelý nos Humidotwin®/REF 46460/, ventil umožňujúci hovorenie Combiphon® /REF 27131/, kazety filtra HME Laryvox /REF 49800.

 1. Trubice kanyly

Trubica kanyly zapadá bezprostredne na štít kanyly a vedie prúd vzduchu do vzduchovej trubice.

Otočný uzáver slúži na bezpečné upevnenie vnútorných kanýl a kompatibilného príslušenstva: Zafixovanie vnútornej kanyly/príslušenstva sa uskutočňuje miernym pootočením v smere hodinových ručičiek / ak je nasadená, zo strany pacienta/, bez toho, aby sa kanyla musela vyťahovať.

 

4.Vnútorná kanyla

V prípojke kanýl Silvervent® a vnútorných kanýl je zabudovaný otočný uzáver. Upevnenie vnútornej kanyly do vonkajšej kanyly sa uskutočňuje miernym pootočením v smere hodinových ručičiek /ak je nasadená, zo strany pacienta/, bez toho, aby sa musel vyvíjať veľký tlak.

Vnútorné kanyly sú podľa svojej špecifikácie vybavené buď štandardným nástavcom, pevne spojeným s vhodným adaptérom/konektorom, alebo môžu byť spojené s vyberateľnými časťami príslušenstva ako sú napr. ventily umožňujúce hovorenie.

Vnútorné kanyly sa dajú ľahko vybrať z vonkajších kanýl a umožňujú tak v prípade potreby / napr. pri dýchavičnosti / rýchlo zvýšiť prívod vzduchu.

Vnútorné kanyly sa nikdy nesmú použiť bez vonkajších kanýl a musia byť vždy spojené s vonkajšími kanylami.

Tracheostomické kanyly rady Silvervent® boli vyvinuté ako stavebnicový systém, to znamená, že môžete ku každej tracheostomickej kanyle, ktorá je dodávaná sériovo s vnútornou kanylou, neskôr objednať vhodné vnútorné kanyly. Vnútorné kanyly Silvervent® obsahujú označenie veľkosti.

4.1 Ventily umožňujúce hovorenie

Tracheostomcké kanyly ako kanyly umožňujúce hovorenie /Phone/ s ventilom na hovorenie sa používajú pre pacientov po tracheotomii zároveň s dodávanou celkovou alebo čiastočnou hlavicou pre hrtan a umožňujú užívateľom hovoriť.

U jednotlivých vnútorných kanýl Silvervent® / výr.č.19841/19842/ je na vnútornej kanyle nasadený ventil umožňujúci hovorenie.

Je možné objednať aj ventil umožňujúci hovorenie Humidophone® alebo Combiphon®. Tieto sa môžu použiť u pacientov po tracheotomii, ktorí používajú napr. tracheostomickú kanylu so sitkom / s vnútornou kanylou/ s kombinovaným adaptérom 22 mm.

 1. Dekanylizačný uzáver

Dekanylizačný uzáver je súčasťou dodávky kanýl s možnosťou hovorenia a môže sa používať výlučne u pacientov po tracheostomii s dodávanou hlavicou pre hrtan. Môže byť použitý iba pod dohľadom lekára. Umožňuje krátkodobé uzavretie kanyly a prerušenie prívodu vzduchu. Pomáha pacientovi naučiť sa opäť kontrolovanému riadeniu dýchania ústami/nosom.

POZOR

Kontraindikácia u pacientov po laryngektómii a u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc /CHOCHP/. V týchto prípadoch sa dekanylizačný uzáver nesmie v žiadnom prípade použiť.

Dekanylizačný uzáver sa v žiadnom prípade nesmie použiť v prípade blokovanej tracheostomickej kanyly. Dekanylizačný uzáver sa smie výlučne použiť u vonkajšej kanyly so sitkom bez vnútornej kanyly.

POZOR

K príprave prípadnej dekanylizácii po predchádzajúcej tracheostómii je ku kanylám umožňujúcim hovorenie priložený dekanylizačný uzáver. Tým je možné na krátku dobu prerušiť prívod vzduchu do kanyly, aby sa umožnilo pacientovi zvyknúť si opäť na dýchanie ústami/nosom. Dekanylizácia sme prebiehať výlučne pod dohľadom lekára. Uzáver sa smie nasadiť iba na pokyn lekára. Hrozí nebezpečenstvo zadusenia!

Je potrebné taktiež vziať do úvahy popis indikácii uvádzaných pri jednotlivých prevedeniach výrobku alebo jeho špecifikácií!

UPOZORNENIE

Vezmite do úvahy zvláštne pokyny k výrobku, indikáciu, taktiež kontraindikáciu v návode na použitie a vyjasnite si použiteľnosť výrobku vopred so svojim ošetrujúcim lekárom.

 

VIII. Návod k nasadeniu a odobratiu kanyly

Pre lekára

Výber správnej veľkosti kanyly musí urobiť ošetrujúci lekár alebo preškolený poradca týchto zdravotníckych pomôcok.

Aby sa zaistilo optimálne usadenie a následne čo možno najlepšie dýchanie, musí sa zvoliť kanyla, ktorá najlepšie vyhovuje anatómii pacienta.

Vnútornú kanylu je možné kedykoľvek vybrať pre zvýšenie prívodu vzduchu alebo za účelom vyčistenia. To môže byť potrebné napríklad, keď je kanyla upchatá zvyškami sekrétu, ktoré sa odkašliavaním alebo z dôvodu chýbajúcej možnosti odsávania, atď., nedajú odstrániť.

Pre pacientov

UPOZORNENIE

Pozorne skontrolujte sterilný obal, aby ste sa uistili, že obal nie je porušený alebo poškodený. Pokiaľ je obal poškodený, výrobok nepoužívajte. Skontrolujte dátum spotreby alebo expiráciu. Po uplynutí tohto dátumu výrobok už nepoužívajte. Doporučuje sa použiť jednorazové sterilné rukavice. Pred použitím najprv kanylu skontrolujte, či nie je poškodená, alebo či nie sú niektoré časti uvoľnené. Ak ste niečo takéto spozorovali, kanylu v žiadnom prípade nepoužívajte, ale pošlite nám ju späť na preskúšanie. Pamätajte, že kanyla sa v každom prípade musí pred opätovným nasadením v súlade s nižšie uvedenými ustanoveniami vyčistiť napr. vydenzifikovať.

Ak je lumen tracheostomickej kanyly Fahl® upchatý sekrétom, a nedá sa odstrániť ani odkašliavaním ani odsatím, musí sa kanyla vybrať a vyčistiť.

Po vyčistení alebo dezinfekcii sa musia tracheostomické kanyly Fahl® dôkladne prehliadnuť, či nemajú ostré hrany, škrabance alebo iné poškodenie, pretože by to mohlo negatívne ovplyvniť ich funkčnosť, alebo by to mohlo spôsobiť poškodenie sliznice v dýchacej trubici. Poškodené tracheostomické kanyly už v žiadnom prípade nepoužívajte.

Pokiaľ sa materiál kanyly zafarbí, musí sa tracheostomická kanyla okamžite zlikvidovať.

VAROVANIE

Pacienti musia byť pri používaní a bezpečnom zaobchádzaní s tracheostomickými kanylami Fahl® vyškolení odborným zdravotníckym personálom.

 1. Nasadenie kanyly

Postup pri zavádzaní tracheostomických kanýl Fahl®

Užívatelia si pred použitím musia umyť ruky / viď obrázok 3 /.

Kanylu vyberte z obalu / viď obrázok 4 /.

Pokiaľ sa pri nasadzovaní používa obturátor, musí sa najskôr nasadiť do trubice kanyly tak, aby zväzok na pažbe obturátora ležal na vonkajšom okraji 15 mm konektora. Olivová špička pritom musí vyčnievať zo špičky kanyly / proximálny koniec kanyly /. Počas celého postupu sa musí obturátor držať v tejto polohe.

U tracheostomických kanýl s nízkotlakovou manžetou dávajte pozor predovšetkým na nasledujúce:

Nakoniec sa na trubicu kanyly nasadí tracheostomický kompres, napr. Sensotrach®DUO / REF 30608 / alebo Sensotrach®3-Plus / REF 30780/.

Aby sa zvýšila klzkosť tracheostomických kanýl a tým sa uľahčilo zavádzanie kanýl do priedušnice, doporučuje sa natrieť vonkajšiu trubicu látkou so stomaolejom Optifluid® /REF 31550 /, čím sa vytvorí rovnomerná vrstva stomaoleja na trubici / viď obrázok 4a a 4b /.

Ak zavádzate kanylu samostatne, uľahčíte si manipuláciu tým, že si zavediete tracheostomickú kanylu Fahl® do priedušnice pred zrkadlom.

Pri nasadzovaní držte tracheostomickú kanylu Fahl® pevne rukami za štít kanyly /viď. Obrázok 5 /.

Voľnou rukou môžete ľahko oddeliť otvor v priedušnici, aby špička kanyly lepšie vošla do otvoru pre dýchanie.

K roztiahnutiu trachey existujú špeciálne pomôcky / rozťahovač trachey, výr.č. 35500 /, ktoré umožňujú rovnomerné a šetrné roztiahnutie priedušnice, napr. v núdzových prípadoch kolabujúcej trachey / viď. Obrázok 6 /.

Pri používaní pomôcok na roztiahnutie dávajte pozor, aby sa kanyla nepoškodila odieraním.

Zaveďte kanylu vo fázy nadychovania opatrne / nadychovaním / do otvoru v priedušnici a nepatrne pri tom zakloňte hlavu / viď. Obrázok 7 /.

Kanylu zasuňte ďalej do priedušnice.

Po zasunutí kanyly ďalej do priedušnice môžete držať hlavu zase vzpriamene.

Tracheostomické kanyly musia byť po celú dobu pripevnené popruhom kanyly. Tým sa kanyla stabilizuje a postará sa o bezpečné usadenie tracheostomickej kanyly v otvore priedušnice / viď. Obrázok 1/.

 

 1. Čistenie a dezinfekcia

UPOZORNENIE

Z hygienických dôvodov a aby sa predišlo infekciám, musí sa tracheostomické kanyly Fahl® dôkladne čistiť minimálne dvakrát denne a pri nadmernej tvorbe sekrétu zodpovedajúcim spôsobom častejšie.

POZOR

Na čistenie kanýl sa nesmie používať umývačka riadu, parné zariadenie, mikrovlnné zariadenie, práčka a žiadne iné podobné zariadenie!

U pacientov so zvláštnym chorobopisom / napr. MRSA, ORSA, a.i./, u ktorých existuje zvýšené riziko opakovanej infekcie, samotné čistenie nie je dostatočné, aby sa vyhovelo vysokým hygienickým nárokom na zabráneniu infekcie. Doporučujeme chemickú dezinfekciu kanýl podľa pokynov uvedených ďalej.

POZOR

Zvyšky čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na tracheostomických kanylách by mohli viesť k podráždeniu slizníc alebo inému poškodeniu zdravia.

1.Čistenie

Tracheostomické kanyly Fahl® sa musí pravidelne čistiť/meniť podľa individuálnych potrieb pacientov.

Čistiace prostriedky používajte iba u kanýl, ktoré nie sú v priedušnici.

Tracheostomické kanyly Fahl® v žiadnom prípade nečistite čistiacimi prostriedkami, ktoré neboli schválené výrobcom. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky pre domácnosť, prostriedky s vysokým obsahom alkoholu alebo na čistenie zubných protéz.

Postup pri čistení

Čas uloženia a intervaly výmeny kanyly sú stanovované individuálne po dohode s ošetrujúcim lekárom. Najneskôr po 1 týždni je potrebné vonkajšiu kanylu vyčistiť, prípadne kanylu vymeniť, pretože potom v závislosti na konkrétnom klinickom obraze narastá riziko granulácie, tracheálnej malácie a pod.

 1. Postup chemickej dezinfekcie

2.1 Dezinfekcia vnútorných kanýl/ čistenie vonkajších kanýl bez nízkotlakovej manžety

Je možná tzv. studená dezinfekcia tracheostomických kanýl Fahl® so špeciálnymi chemickými prostriedkami.

Je potrebné ju urobiť vždy, keď je na základe špeciálneho chorobopisu nariadená ošetrujúcim lekárom, alebo keď to situácia ohľadom starostlivosti o ňu vyžaduje.

UPOZORNENIE

Prípadnej dezinfekcii musí vždy predchádzať dôkladné čistenie.

V žiadnom prípade sa nesmú používať dezinfekčné prostriedky uvoľňujúce chlór alebo prostriedky s obsahom silných lúhov alebo derivátov fenolov. Kanyly by sa týmto mohli veľmi poškodiť alebo dokonca úplne zničiť.

Postup dezinfekcie

Tu sa smie používať výlučne dezinfekčný prostriedok pre kanyly Opticit® /REF 31180/ v súlade s pokynmi výrobcu. Ako alternatívu doporučujeme dezinfekčný prostriedok na báze účinnej látky Glutardialdehyd. Vždy je potrebné postupovať podľa pokynov výrobcu na použitie a brať do úvahy spektrum účinnosti udávané výrobcom prostriedku.

Po ukončení dezinfekcie sa kanyly dôkladne zvnútra aj z vonku oplachujú sterilným fyziologickým roztokom /0,9% NaCl/ a nakoniec sa usušia.

Po vyčistení vodou utrite kanylu čistou nepáravou handričkou do sucha.

 1. Sterilizácia/ autoklávovanie

Opakovaná sterilizácia nie je prípustná.

 

 1. Uchovávanie/starostlivosť

Vyčistené kanyly, ktoré sa práve nepoužívajú, sa musia uchovávať na suchom, čistom, chladnom mieste v čistej dóze z umelej hmoty, chránenej pred prachom, priamym slnečným svetlom a teplom.

Po vyčistení, prípadne sterilizácii a usušení vnútorných kanýl sa na vonkajšie povrchy vnútorných kanýl musí naniesť stomaolej, napr. látkou napustenou stomaolejom Optifluid®, aby tieto povrchy boli klzké.

 

 1. Doba použiteľnosti

Tracheostomické kanyly sú sterilné výrobky určené pre jedného pacienta.

Maximálna doba požiteľnosti pri kanylách Silvervent je 2 roky / počítané od dátumu otvovrenia sterilného obalu /. Pri výskyte choroboplodných zárodkov /napr.MRSA/ sa doba použiteľnosti, prípadne doba uchovávania zodpovedajúcim spôsobom skracuje.

Minimálna doba použiteľnosti sa nepredĺži tým, že sa kanyly budú nasadzovať prerušovane / napr. v rámci intervalov čistenia striedavo s inými kanylami/.

Najneskôr 2 roky po otvorení sterilného obalu sa musí kanyla vymeniť. To platí nezávisle pre prípad, kedy bola kanyla používaná po otvorení každý deň, alebo iba niekedy, alebo dokonca, aj keď nebola vôbec použitá. Po uplynutí tejto 2 ročnej doby použiteľnosti sa kanyly nesmú používať a musia sa odborným spôsobom zlikvidovať. Poškodené kanyly sa musia vymeniť okamžite.

 

 

XII. Všeobecné obchodné podmienky

Výrobca Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH nepreberá žiadnu záruku za stratu funkčnosti, poranenie, infekcie alebo inej komplikácie, ktoré boli spôsobené svojvoľnou zmenou výrobku alebo nesprávnym používaním, starostlivosťou alebo zaobchádzaním s výrobkom.

Výrobca Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH nepreberá žiadnu záruku za škody, ktoré vznikli z dôvodu zmien uskutočnených na kanyle, predovšetkým potom z dôvodu ich krátenia, filtrovania alebo ich opráv, pokiaľ tieto zmeny alebo opravy neboli urobené výrobcom. To platí tak pre týmto poškodené kanyly, ako aj všetky škody týmto jednaním spôsobené.

V prípade používania tracheostomických kanýl nad časový rámec uvedený v časti XI, alebo pri spotrebe, použití, starostlivosti / čisteniek, dezinfekcia/ alebo uchovávaní kanýl, ktoré nezodpovedajú pokynom uvedeným v tomto návode na použite, je spoločnosť Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH od záruk v rátane zodpovednosti za vady- pokiaľ to právne predpisy pripúšťajú – oslobodená.

Predaj a dodávky tovaru spoločnosti Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH prebiehajú výlučne v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami / AGB /, ktoré sú k dispozícii priamo v spoločnosti Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH.

 

XIII. Výrobca

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH

August-Horch-Strasse 4 a, D-51149 Köln

Tel. +49 /0/ 22 03/29 80 – 0 , Fax +49 /0/ 22 03/29 80 – 100

e-mail: vertrieb@fahl.de, internet www.fahl.de

Zmeny výrobku zo strany výrobcu sú kedykoľvek vyhradené.

Duratwix® je v Nemecku a v štátoch Európskej Únie registrovaná značka spoločnosti Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Köln

Dátum poslednej revízie: 04/2012

Distribútor pre SR: MM Pharma Slovakia, s.r.o.

Májová 561/1,  971 01 Prievidza, SR,

Tel. 046/5432666, 0911 557 728,

mmpharma@mmpharma.eu, internet www.mmpharma.eu

 

 

0482