MM PHARMA SLOVAKIA

TRACHEÁLNE KANYLY TRACHEOTEC®

 

I.Úvod

Tento návod je platný pre tracheálne kanyly Fahl®. Návod na použitie slúži ako informácia lekárom, zdravotníckemu personálu a pacientom/užívateľom, aby bolo zabezpečené správne zaobchádzanie s tracheálnymi kanylami Fahl®.

Pred prvým použitím kanyly si podrobne preštudujte návod na použitie!

Návod na použitie uchovávajte na ľahko dostupnom mieste, aby ste si ho v budúcnosti mohli kedykoľvek prečítať!

Obal uchovávajte po celú dobu používania tracheálnej kanyly. Obsahuje dôležité informácie týkajúce sa výrobku!

Tracheálne kanyly Fahl® sú zdravotnícke pomôcky v súlade s ustanoveniami MPG (zákon o zdravotníckych pomôckach) a spĺňajú „Základné požiadavky“ Prílohy I Smernice 93/42 EHS.

II. Určené použitie

Tracheálne kanyly Fahl® slúžia na stabilizáciu priedušnice po laryngektómii alebo tracheostómii.

Tracheálne kanyly umožňujú držať priedušnicu otvorenú.

Tracheálne kanyly s nízkotlakovou manžetou sú indikované pre pacientov po tracheotómii akejkoľvek príčiny, pokiaľ je potrebné utesniť priestor medzi stenou priedušnice a kanylou.

Výber, použitie a aplikáciu produktu pri prvom použití musí vykonať vyškolený lekár alebo odborný personál.

Užívateľ musí byť o používaní a bezpečnom zaobchádzaní s tracheálnymi kanylami Fahl® vyškolený odborným personálom.

Tracheálne kanyly Fahl® vo variante LINGO sú koncipované výhradne pre pacientov po tracheotómii s dodávanou hlavicou pre hrtan alebo po laryngektómii s nosičmi Shunt-ventil (nosiče fonačných protéz).

III. Varovanie

Pacienti musia byť o používaní a bezpečnom zaobchádzaní s tracheálnymi kanylami Fahl® vyškolení odborným zdravotníckym personálom.

Tracheálne kanyly Fahl sa nesmú nikdy uzatvárať, napr. sekrétom alebo chrastami. Nebezpečenstvo udusenia!

Pri zahlienení priedušnice sa môže cez tracheálnu kanylu odsávať pomocou odsávacieho katétra pre priedušnice.

Poškodené tracheálne kanyly sa nikdy nesmú použiť a musia sa okamžite zlikvidovať. Použitie poškodenej kanyly môže viesť k ohrozeniu dýchacích ciest!

Pri vkladaní alebo vyberaní tracheálnych kanýl sa môže vyskytnúť podráždenie, kašeľ alebo ľahké krvácanie. V prípade neprestávajúceho krvácania ihneď kontaktujte svojho lekára!

Tracheálne kanyly Fahl sú výrobky určené výhradne pre použitie pre jedného pacienta.

Akékoľvek opätovné použitie u ďalších pacientov a tým príprava na opätovné použitie u ďalších pacientov je neprípustné.

Tracheálne kanyly sa nesmú používať pri ošetrení laserom (laserová terapia) alebo pri používaní elektrochirurgických nástrojov. Po dotknutí laserového lúča kanyly nie je možné vylúčiť poškodenie kanyly.

V prítomnosti zmesi bohatých na kyslík môže dôjsť k vzplanutiu kanyly, pričom nie je možné vylúčiť poranenie pôsobením ohňa a uvoľňovanie rozkladajúcich sa toxických splodín ohňa.

POZOR

Tracheálne kanyly s možnosťou hovorenia sa odporúčajú iba pre pacientov s tracheotómiou s normálnou sekréciou a neporušeným tkanivom sliznice.

POZOR

Pri silnej tvorbe sekrétu, sklonu ku granulácii tkaniva počas terapie ožarovaním alebo upchávaním, sa odporučuje používať iba kanyly v prevedení so sitkom za pravidelnej kontroly lekárom a dodržiavaní krátkych intervalov výmeny (spravidla jedenkrát za týždeň), pretože filtrácia vo vonkajšej trubici by mohla zosilňovať tvorbu granulačného tkaniva.

IV. Komplikácie

Pri používaní tohto výrobku môžu nastať nasledovné komplikácie:

Znečistenie (kontaminácia) priedušnice môže spôsobiť nutnosť vybratia kanyly, znečistenie môže taktiež viesť ku k infekciám, ktoré si môžu vyžiadať nasadenie antibiotík.

Nechcené vdýchnutie kanyly, ktorá nebola správne prispôsobená, vyžaduje odstránenie lekárom. Pokiaľ sa kanyla zapchá hlienom, musí sa vybrať a vyčistiť.

V. Kontraindikácie

Nepoužívajte, pokiaľ je pacient na použitý materiál alergický!

POZOR

Pri mechanickej ventilácii nikdy nepoužívajte varianty kanýl bez nízkotlakovej manžety!

POZOR

Počas ventilácie používajte varianty kanýl so sitkom/okienkom iba po dohode s ošetrujúcim lekárom.

POZOR

Tracheálne kanyly s ventilom umožňujúcim hovorenie sa v žiadnom prípade nesmie používať u pacientov po laryngektómii (odstránenie hrtanu), pretože by mohlo dôjsť k závažným komplikáciám vedúcim až k uduseniu!

VI. Upozornenie

Výber správnej veľkosti kanyly uskutočňuje ošetrujúci lekár alebo vyškolený poradca týchto zdravotníckych pomôcok.

Na zabezpečenie bezproblémového zásobovania dôrazne doporučujeme, aby boli k dispozícii aspoň dve náhradné kanyly.

Na tracheálnych kanylách alebo kompatibilnom príslušenstve neuskutočňujte žiadne zmeny, opravy alebo modifikácie. V prípade poškodenia sa musia výrobky odborne zlikvidovať.

POZOR

Podľa federálnych zákonov USA smie byť tento výrobok vydaný iba na lekársky predpis (iba pre USA).

 VII. Popis výrobku

Tracheálne kanyly Tracheotec® sú kvalitné výrobky vyrobené z umelých hmôt v kvalite vhodnej pre medicínske účely (napr. polyvinylchlorid).

Použité materiály sú bez latexu.

Tracheálne kanyly Fahl® dovávame v rôznych veľkostiach a dĺžkach.

Tracheálne kanyly Fahl® sú opakovane použiteľné zdravotnícke pomôcky určené pre použitie pre jedného pacienta.

Tracheálne kanyly Fahl® sa smú používať iba pre toho istého pacienta a nesmú sa používať pre iného pacienta.

Balenie obsahuje jednu kanylu ktorá je sterilne balená a sterilizovaná etylenoxidom (EO).

Maximálna doba použiteľnosti je 29 dní (počítané od termínu otvorenia sterilného obalu). Pri výskyte choroboplodných zárodkov (napr. MRSA) sa doba použiteľnosti / prípadne doba uskladňovania zodpovedajúcim spôsobom skracuje.

Tabuľka s príslušnými veľkosťami je v prílohe.

Tracheálne kanyly Fahl® sa vyznačujú anatomicky tvarovaným kanyly.

Špic kanyly je zaoblený, aby nedochádzalo k podráždeniu sliznice v priedušnici.

Dve bočné upevňovacie očká umožňujú pripevnenie fixačnej pásky na kanylu.

Aby sa predišlo vytvoreniu otlakov a granulačnému tkanivu v priedušnici, odporúča sa pri výmene kanyly vždy použiť kanylu s inou dĺžkou, aby sa špic kanyly nedotýkal vždy toho istého miesta v priedušnici a nemohol tak spôsobiť podráždenie. Presný postup si bezpodmienečne vyjasnite so svojim ošetrujúcim lekárom.

 

UPOZORNENIE ohľadom MRT

POZOR

Keďže tracheálne kanyly Tracheotec® s manžetou obsahujú malú kovovú pružinu, ktorá sa nachádza v spätnom ventile kontrolného balónika s hadicou na plnenie, nesmú sa tracheálne kanyly Tracheotec® s manžetou používať, keď sa vykonáva terapia magnetickou rezonanciou MRT (alebo jadrovou tomografiou). MRT je diagnostická technika znázornenia vnútorných orgánov, tkanív a kĺbov pomocou magnetických polí a rádiových vĺn. Kovové predmety sa môžu pritiahnuť do magnetického poľa a urýchlením sa vyvolajú zmeny. Kovová pružina je síce veľmi malá a ľahká, napriek tomu sa nedá vylúčiť vzájomné pôsobenie, ktoré by mohlo viesť k poškodeniu zdravia alebo chybovej funkcii alebo k poškodeniu používaných technických prístrojov a samotných kanýl. Odporúčame teda v prípadoch, kedy je pri otvorenom otvore v priedušnici indikované nasadenie tracheálnej kanyly, po dobu vyšetrovania pomocou MRT namiesto tracheálnych kanýl s manžetou použiť po dohode s ošetrujúcim lekárom kanyly bez obsahu kovu.

POZOR

Počas terapie jadrovou tomografiou/magnetickou rezonanciou MRT nepoužívajte žiadne tracheálne kanyly s nízkotlakovou manžetou!

IX.Štít kanyly

Tracheálne kanyly Fahl® sa vyznačujú špeciálne tvarovaným štítom kanyly, ktorý sa anatomicky prispôsobuje hrdlu.

Na štíte kanyly sú vyznačené údaje o veľkosti kanyly.

Na štíte kanyly sa nachádzajú dve bočné očká na upevnenie fixačnej pásky na kanylu.

V dodávke všetkých tracheálnych kanýl Fahl® so závesnými očkami sa naviac nachádza fixačná páska na kanylu na jednorazové použitie. Fixačnou páskou na kanylu sa kanyla upevňuje okolo krku.

Obturátor, ktorý je súčasťou dodávky, sa môže použiť ako pomôcka pri závadzaní.

Pozorne si prečítajte návod na použitie na fixačnú pásku na kanylu, keď pásku upevňujete na kanylu, prípadne ju z kanyly dávate preč.

Je potrebné dávať pozor, aby tracheálna kanyla Fahl® ležala v otvore v priedušnici bez akéhokoľvek pnutia a aby sa pri pripevňovaní fixačnou páskou poloha kanyly nezmenila.

 

 1. Konektory/adaptér

Konektory/adaptér slúžia na pripojenie kompatibilného príslušenstva kanyly.

Možnosť použitia v jednotlivých prípadoch záleží na klinickom obraze napr. na stave po laryngektómii alebo tracheostómii.

Štandardný 15 mm konektor umožňuje bezpečné pripojenie potrebného príslušenstva kanyly.

 

 1. Trubica kanyly

Trubica kanyly nasadá bezprostredne na štít kanyly a vedie prúd vzduchu do vzduchovej trubice.

Bočné rentgennokontrastné pásiky v trubici kanyly umožňujú rentgenologické znázorňovanie a kontrolu polohy.

U variant kanýl Tracheotec® Suction prebieha rentgenokontrastný pásik stredom trubice kanyly.

 

3.1 Tracheálne kanyly s nízkotlakovu manžetou (Cuff)

Varianty kanýl s nízkotlakovou manžetou majú vysoko objemovú nízkotlakovú manžetu s veľmi tenkou stenou, ktorá veľmi dobre prilieha k priedušnici a pri správnom naplnení zabezpečuje spoľahlivé utesnenie. Nízkotlaková manžeta sa nafúkne ako balónik. Malým kontrolným balónikom na plniacej hadici sa nechá poznať, či sa kanyla nachádza v zablokovanom (naplnenom) alebo nezablokovanom stave.

 

Nízkotlaková manžeta sama sa plní hadicou s jednocestným ventilom a kontrolným balónikom.

 

3.1.1 Kontrola tesnosti kanyly a nízkotlakovej manžety (pokiaľ je k dispozícii)

Tesnosť kanyly a nízkotlakovej manžety sa musí pred použitím, ihneď po každom použití a následne v pravidelných intervaloch kontrolovať. Nízkotlakovú manžetu naplňte 22 až 24 mm Hg (ortuťového stĺpca; 1 mm Hg zodpovedá 1,35951 cm H2O) a pozorujte, či sa zastavuje spontánny pokles tlaku (odporúča sa pre kontrolu použiť ako prístroj pre meranie tlaku v manžete Kontroll-Inflater Cuffdruck-Messgerät, REF 19500). V priebehu doby pozorovania by nemalo dôjsť k žiadnemu výraznému poklesu tlaku. Táto kontrola tesnosti sa musí uskutočňovať aj pri každom ďalšom nasadzovaní (napr. pri čistení kanyly)(viď. obrázok 7c)

Príznakom pre existujúcu netesnosť manžety (balónika) môže byť:

 • na pohľad viditeľné poškodenie balónika (otvory, trhliny, a iné),
 • počuteľné syčanie unikajúceho vzduchu z balónika,
 • voda v prívodnej hadici ku kanyle (po čistení!),
 • voda v manžete (po čistení!),
 • voda v kontrolnom balóniku (po čistení!),
 • žiadne nútenie na kašel, keď sa vytvára tlak na kontrolný balónik.

POZOR

Pri kontrole balónika nepoužívajte pri nasadzovaní alebo vyberaní kanyly žiadne ostré alebo špicaté predmety, ako napr. pinzety alebo svorky, mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu balónika. Ak sa niektorý z hore uvedených príznakov ukáže, nesmie sa kanyla v žiadnom prípade ďalej používať, pretože už nemá správne funkčné vlastnosti.

 

3.2 Obturátor

Pred použitím tracheálnej kanyly prekontrolujte, či sa obturátor dá z kanyly ľahko odstrániť! Po tejto kontrole obturátora zasuňte obturátor zase späť do kanyly, aby sa tracheálna kanyla dala použiť.

 

3.3 Odsávací otvor (iba u tracheálnych kanýl varianty s odsávaním Suction)

Cez odsávací otvor vo vonkajšej trubici tracheálnych kanýl s odsávaním je možné odstraňovať sekrét nahromadený nad nafúknutou manžetou. Na odsávacej hadici vedúcej smerom von sa môže pripojiť striekačka alebo odsávacie zariadenie. Ktorá z týchto možností odsávania sa zvolí, záleží na vyhodnotení analýzy príslušných rizík užívateľom po dohode s ošetrujúcim lekárom. K tomu je potrebné vziať do úvahy klinický obraz konkrétneho pacienta. Odsávanie pomocou prístroja je možné urobiť iba vtedy, pokiaľ je prístroj vybavený manostatom. Tlak odsávania môže dosahovať maximálne -0,2 bar.

 

U odsávacích variant tracheálnych kanýl sa musí bezprostredne pred odblokovaním odsať pomocou odsávacieho otvoru na kanyle sekrét nahromadený nad manžetou, aby sa zamedzilo vdychovaniu sekrétu. Môže tak odpadnúť dodatočné odsávanie odsávacím katétrom súčasne uskutočňovaným s odblokovaním kanyly, čo môže podstatne uľahčiť manipuláciu.

 

POZOR

U všetkých tracheálnych kanýl s odsávaním („SUCTION“) sa v priebehu procesu odsávania musí dávať pozor predovšetkým na to, aby sa čo najskôr dosiahol podtlak; musí sa zamedziť vysušeniu subglotického priestoru, ktorý vzniká následkom tohto procesu.

POZOR

Kontraindikácie u pacientov so zvýšeným sklonom ku krvácaniu (napr. pri terapii antikoagulačnými prípravkami). V takých prípadoch sa tracheálne kanyly s odsávacím otvorom nesmú používať, pretože pri odsávaní existuje zvýšené riziko.

Tracheálne kanyly ako kanyly umožňujúce hovorenie (LINGO/PHON) s ventilom na hovorenie sa používajú pre pacientov po tracheotómii zároveň dodávanou celkovou alebo čiastočnou hlavicou pre hrtan a umožňujú užívateľom hovorenie.

UPOZORNENIE

Berte teda do úvahy zvláštne pokyny k výrobku, indikácie, rovnako aj kontraindikácie v návode na použitie a vyjasnite si použiteľnosť výrobku vopred so svojim ošetrujúcim lekárom.

 

VIII. Návod na nasadenie a vybratie kanyly

Pre lekára

Výber správnej veľkosti kanyly musí uskutočniť ošetrujúci lekár alebo preškolený poradca týchto zdravotníckych pomôcok.

Aby sa zistilo optimálne nasadenie a následne čo možno najlepšie dýchanie, musí sa zvoliť kanyla, ktorá najlepšie vyhovuje anatómii pacienta.

Pre pacientov

POZOR

Kanylu s nízkotlakovou manžetou zavádzať s úplne odblokovanou manžetou (viď. obrázok 7a!)

UPOZORNENIE

Dôkladne skontrolujte sterilný obal, aby ste sa uistili, že obal nie je porušený alebo poškodený. Pokiaľ je obal poškodený, výrobok nepoužívajte.

Skontrolujte dátum spotreby alebo expirácie. Po uplynutí tohto dátumu výrobok už nepoužívajte.

Odporúča sa použiť jednorazové sterilné rukavice.

Pred použitím najprv kanylu skontrolujte, či nie je poškodená, alebo či nie sú niektoré časti uvoľnené.

Ak ste niečo také spozorovali, kanylu v žiadnom prípade nepoužívajte, ale pošlite nám ju späť na preskúšanie.

Pamätajte, že kanyla sa v každom prípade musí pred opätovným nasadením v súlade s nižšie uvedenými ustanoveniami vyčistiť, prípadne vydenzifikovať.

V prípade, že je lumen tracheálnej kanyly Fahl® zanesený sekrétom a nedá sa odstrániť ani odkašľaním ani odsatím, musí sa kanyla vytiahnuť a vyčistiť.

Po vyčistení alebo dezinfekcii sa musia tracheálne kanyly Fahl® dôkladne prehliadnuť, či nemajú ostré hrany škrabance alebo iné poškodenia, pretože by to mohlo negatívne ovplyvniť ich funkčnosť, alebo by to mohlo spôsobiť poškodenie sliznice v dýchacej trubici.

Poškodené tracheálne kanyly už v žiadnom prípade nepoužívajte.

Pokiaľ sa materiál kanýl zafarbí, musí sa tracheálna kanyla okamžite zlikvidovať.

 

VAROVANIE

Pacienti musia byť na používanie a bezpečné zaobchádzanie s tracheálnymi kanylami Fahl® vyškolený odborným zdravotníckym personálom.

 

1.Nasadenie kanyly

Postup pri zavádzaní tracheálnych kanýl Fahl®

Užívatelia si pred použitím musia umyť ruky (viď. obrázok 3).

Kanylu vyberte z obalu (viď. obrázok 4).

Pokiaľ sa pri nasadzovaní používa obturátor, musí sa najprv úplne nasadiť do trubice kanyly tak, aby zväzok na rukoväti obturátora ležal na vonkajšom okraji 15 mm konektora. Olivový špic pritom musí vyčnievať zo špica kanyly (proximálny koniec kanyly). V priebehu celého postupu sa musí obturátor držať v tejto polohe.

 

U tracheálnych kanýl s nízkotlakovou manžetou dávajte pozor predovšetkým na nasledujúce:

Pri nasadení tracheálnej kanyly skontrolujte aj manžetu (balónik) – musí byť bez akéhokoľvek poškodenia a tesná, aby zabezpečovala potrebné utesnenie. Pred každým nasadením odporúčame uskutočniť kontrolu tesnosti (viď odstavec VII, č.3.1.1). Balónik sa musí pred zavedením kanyly úplne vyprázdniť (viď. obrázok 7b!). Pri používaní pomôcok na roztiahnutie otvoru priedušnice dávajte pozor, aby sa kanyla a predovšetkým manžeta nepoškodili odieraním.

Nakoniec sa na trubicu kanyly nasadí tracheálny kompres.

Aby sa zvýšila dobrá klzkosť tracheálnych kanýl a tým sa uľahčilo zavádzanie kanyly do priedušnice, odporúča sa natrieť vonkajšiu trubicu stomaolejom Optifluid® (REF31550), čím sa vytvorí na kanyle rovnomerná vrstva stoma oleja (viď. obrázok 4a a 4b).

V prípade, že uskutočňujete zavádzanie kanyly samostatne, uľahčíte si manipuláciu tým, že si zavediete tracheálnu kanylu Fahl® do priedušnice pred zrkadlom.

Pri nasadzovaní držte tracheálnu kanylu Fahl® rukou pevne za štít kanyly (viď. obrázok 5).

Voľnou rukou môžete ľahko oddeliť otvor v priedušnici, aby špic kanyly lepšie vošiel do otvoru pre dýchanie.

Na roztiahnutie tracheostómie existujú špeciálne pomôcky (rozťahovač tracheostómie), ktoré umožňujú rovnomerné a šetrné roztiahnutie priedušnice, napr. v núdzových prípadoch kolabujúcu tracheostómiu (viď. obrázok 6).

Pri používaní pomôcok na roztiahnutie dávajte pozor, aby sa kanyla nepoškodila odieraním.

Zaveďte kanylu vo fáze nádychu opatrne (nadychovaním) do otvoru v priedušnici a nepatrne pri tom zakloňte hlavu (viď. obrázok 7).

Kanylu zasuňte ďalej do priedušnice.

Po zasunutí kanyly ďalej do priedušnice môžete držať hlavu zase vzpriamene.

Ak sa používa obturátor, okamžite ho vyberte z tracheálnej kanyly.

Tracheálne kanyly musia byť po celú dobu pripevnené fixačnou páskou kanyly. Tým sa kanyla stabilizuje a postará sa o bezpečné usadenie tracheálnej kanyly v otvore priedušnice (viď. obrázok 1).

 

1.9 Plnenie nízkotlakovej manžety (pokiaľ je k dispozícii)

Plnenie nízkotlakovej manžety na vopred definovaný tlak sa uskutočňuje cez prípojku typu luer (normované kónické pripojenie)prívodnej hadice meracieho prístroja pre tlak v manžete (napr. kontrolný inflátor, REF 19500). Ak neurčí lekár inak, odporúča sa tlak manžety minimálne 16 mm Hg (22 cm H2O) až do 18 mm Hg (24 cm H2O). Tlak v manžete by nemal v žiadnom prípade prekročiť hodnotu 24 mm Hg (asi 32 cm H2O).

Nízkotlakovú manžetu plňte maximálne na tento stanovený tlak a presvedčte sa, či cez kanylu prechádza dostatočné množstvo vzduchu. Stále kontrolujte, či je nízkotlaková manžeta nepoškodená a či funguje bezproblémovo. V prípade, že sa ani opakovane nepodarí dosiahnuť potrebnú tesnosť s uvedeným hraničným objemom, je možné, že je indikovaná kanyla s väčším priemerom. Tlak manžety sa musí pravidelne kontrolovať, t.j. aspoň každé 2 hodiny.

 

POZOR

Všetky nástroje, ktoré slúžia na naplnenie manžety musia byť čisté a nesmú obsahovať cudzie častice! Ako náhle je manžeta naplnená, odoberte ju z prípojky typu luer prívodnej hadice a prívod uzavrite viečkom.

 

POZOR

Pri dlhodobom prekračovaní maximálneho tlaku sa môže poškodiť prekrvenie slizníc (nebezpečenstvo ischemickej nekrózy, tlakových vredov, tracheálnej malácie, tracheálnej stenózy, pneumotoraxu). Pri ventilovaní pacientov sa nesmie stať, aby tlak zostal pod limitom stanoveným lekárom, aby sa predišlo tichej aspirácii. Syčiace zvuky v oblasti balónika, predovšetkým pri vydychovaní, ukazujú, že balónik priedušnicu dostatočne neutesňuje. V prípade, že sa priedušnica nedá utesniť lekárom stanovenými hodnotami tlaku, je potrebné všetok vzduch z balónika vypustiť a opakovať celý proces blokovania. Pokiaľ sa to nepodarí ani po opakovaní, odporúčame nabudúce použiť väčšiu tracheálnu kanylu s balónikom. V závislosti na priepustnosti pre plynu stien balónika, tlak v balóniku po nejakej dobe povolí, môže ale pri narkózových plynoch aj nechtiac stúpnuť. Dôrazne sa teda odporúča pravidelná kontrola tlaku.

 

Manžeta sa nesmie plniť vzduchom príliš, pretože by to mohlo viesť k poškodeniu stien priedušnice, trhlinám v nízkotlakovej manžete s následným vyprázdnením alebo zdeformovaním manžety, pričom sa nedá vylúčiť blokovanie dýchacích ciest.

 

POZOR

Počas anestézie môže tlaky manžety z dôvodu prítomnosti oxidu dusného (rajský plyn) vzrásť/klesnúť.

 

 1. Vybratie kanyly

UPOZORNENIE

Pred vybratím tracheálnych kanýl Fahl® sa najprv musí odstrániť príslušenstvo, ako je ventil priedušnice alebo HME filter (výmenník tepla a vlhkosti).

 

POZOR

V prípade nestabilného otvoru priedušnice alebo stavu núdze (punkčná alebo dilatačná tracheostómia) sa môže po vybratí kanyly otvor uzavrieť (kolabovať) a tým ohroziť prísun vzduchu. V takom prípade musí byť pripravená a nasadená nová kanyla. Na  prechodné zabezpečenie prísunu vzduchu sa môže použiť vhodný rozťahovač otvoru priedušnice.

Pred vybratím tracheálnej kanyly sa musí vyprázdniť manžeta. Vypúšťanie by malo byť uskutočňované s ľahko zaklonenou hlavou.

POZOR

Nikdy nevyprázdňujte nízkotlakovú manžetu pomocou meracieho prístroja na meranie tlaku v manžete – tento postup uskutočňujte vždy pomocou striekačky.

 

Predtým, ako vypustíte pomocou striekačky manžetu/balónik a kým vyberiete kanylu, musíte vyčistiť tracheálnu oblasť nad balónikom od sekrétu a hlienu. U pacientov pri vedomí so zachovanými reflexami sa odporúča pacienta odsávať so súčasným odblokovaním tracheálnej kanyly. Odsávanie prebieha odsávacím katétrom, ktorý sa zavádza trubicou kanyly do priedušnice. Týmto spôsobom prebieha odsávanie bez problémov a pre pacienta šetrne a minimalizuje sa tým dráždenie kašľom a aspirácia.

 

Vytiahnite potom za súčasného odsávania tlak z nízkotlakovej manžety. Pritom sa odsaje aj prípadný sekrét a nemôže už byť vdýchnutý. Pamätajte, že kanyla sa v každom prípade musí pred opätovným nasadením v súlade s nižšie uvedenými ustanoveniami vyčistiť, prípadne vydezinfikovať a rovnomerne naolejovať prípravkom stomaolej.

 

Buďte pri tom maximálne opatrní, aby nedošlo k poškodeniu sliznice.

Pamätajte, že kanyla sa v každom prípade pred opätovným nasadením musí v súlade s nižšie uvedenými ustanoveniami vyčistiť, prípadne vydezinfikovať.

 

Postup pri vyberaní tracheálnych kanýl Fahl®:

Tracheálna kanyla sa vyberá pri ľahko dozadu zaklonenej hlave. Uchopte kanylu z boku za štít prípadne za plášť kanyly/gombíku (viď. obrázok 7).

Tracheálne kanyly opatrne vyberte.

 

 1. Čistenie a dezinfekcia

UPOZORNENIE

Z hygienických dôvodov a aby sa predišlo infekciám, musia sa tracheálne kanyly Fahl® dôkladne čistiť aspoň dvakrát denne a pri nadmernej tvorbe sekrétu zodpovedajúcim spôsobom častejšie.

POZOR

Na čistenie kanýl sa nesmie používať umývačka riadu, parné zariadenie, mikrovlnné zariadenie, práčka a ani žiadne iné podobné zariadenie!

Dbajte, aby individuálny plán starostlivosti, ktorý v prípade potreby obsahuje ďalšiu dezinfekciu, bol vždy odsúhlasený vašim ošetrujúcim lekárom a zodpovedal tak vašej individuálnej potrebe.

Pravidelná dezinfekcia je nutná iba v prípade, keď je nariadená na základe indikácie ošetrujúcim lekárom. Dôvodom k tomu môže byť, že ani u zdravého pacienta nie sú dýchacie cesty bez choroboplodných zárodkov.

U pacientov so zvláštnym chorobopisom (napr. MRSA, ORSA, a iné), u ktorých existuje zvýšené riziko opakovanej infekcie, samotné čistenie nie je dostačujúce, aby sa vyhovelo vysokým hygienickým nárokom na zamedzenie infekcií. Odporúčame chemickú dezinfekciu kanýl podľa pokynov uvedených ďalej. Vyhľadajte prosím svojho lekára.

 

POZOR

Zvyšky čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na tracheálnych kanylách by mohli spôsobiť podráždenie slizníc alebo iné poškodenie zdravia

 

Tracheálne kanyly sú považované za nástroje s dutinami, pri vykonávaní dezinfekcie alebo čistení je teda potrebné venovať zvláštnu pozornosť tomu, aby bola kanyla celkom pokrytá použitým roztokom a aby bola priechodná (viď. obrázok 8).

Roztoky používané na čistenie a dezinfekciu sa musia používať vždy čerstvé.

 

1.Čistenie

Tracheálne kanyly Fahl® sa musia pravidelne čistiť/meniť podľa individuálnych potrieb pacientov.

Čistiace prostriedky používajte iba u kanýl, ktoré nie sú v priedušnici.

Na čistenie kanýl sa môže používať jemný čistiaci prostriedok s neutrálnou hodnotou pH. Odporúčame používať špeciálny čistiaci prášok na kanyly (REF 31100) a postupovať podľa pokynov výrobcu.

Tracheálne kanyly Fahl® v žiadnom prípade nečistite čistiacimi prostriedkami, ktoré neboli výrobcami kanýl schválené. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky pre domácnosť, prostriedky s vysokým obsahom alkoholu alebo na čistenie zubných protéz.

Existuje akútne nebezpečenstvo poškodenia zdravia! Okrem toho by sa mohla kanyla poškodiť alebo zničiť.

Za každých okolností zabráňte vareniu v horúcej vode. To by mohlo tracheálne kanyly výrazne poškodiť.

Zahriatie kanyly na 65oC môže viesť k ľahkému zakaleniu materiálu, čo po nejakej dobe opäť zmizne.

 

Postup čistenia

Čistenie tracheálnych kanýl bez nízkotlakovej manžety Cuff

Prípadne vložené pomôcky sa musia pred čistením vytiahnuť.

Najprv sa kanyla dôkladne umyje pod tečúcou vodou (viď. obrázok 9).

Na prípravu čistiaceho roztoku používajte vždy čistú, vlažnú vodu a postupujte podľa pokynov výrobcu čistiaceho prostriedku.

Na uľahčenie procesu čistenia odporúčame používať dózu na čistenie kanýl s nástavcom so sitkom (REF 31200).

Nástavec so sitkom držte za horný okraj, aby ste neprišli do kontaktu s čistiacim roztokom a neznečistili ste ho (viď. obrázok 10).

Do nástavca so sitkom dózy na čistenie kanyly vkladajte vždy iba jednu tracheálnu kanylu. Pokiaľ sa naraz čistí viacero kanýl, existuje nebezpečenstvo, že sa kanyly príliš stlačia a poškodia.

Nástavec so sitkom so súčasťami kanyly sa ponoria do vopred pripraveného čistiaceho roztoku.

Po uplynutí doby pôsobenia (viď. návod na použitie pre čistiaci prášok na kanyly) sa kanyla niekoľkokrát dôkladne prepláchne vlažnou, čistou vodou (viď. obrázok 9). Pri nasadzovaní kanyly do otvoru priedušnice sa na kanyle v žiadnom prípade nesmú nachádzať zvyšky nečistôt alebo čistiaceho prostriedku.

 

V prípade potreby, napríklad keď sa tuhé zvyšky sekrétu neodstránia v čistiacom kúpeli, je možné uskutočniť ďalšie čistenie špeciálnou kefkou na čistenie kanýl (Optibrush®, REF 31850 alebo Optibrush®Plus s vlákninovým vškom, REF 31855). Kefku na čistenie kanýl používajte iba u kanýl, ktoré sú vytiahnuté a nie sú v priedušnici.

Kanyly čistite vždy smerom od špica kanyly dovnútra kanyly (viď. obrázok 11).

Tieto kefky používajte vždy v súlade s návodom a dávajte pozor, aby ste nepoškodili mäkký materiál kanyly.

Čistenie vonkajších kanýl sa môže uskutočňovať iba so zablokovanou manžetou a bezpečnostný balónik musí byť mimo čistiaceho roztoku, aby sa zabránilo vniknutiu čistiaceho roztoku do balónika, čo by mohlo mať za následok závážne poškodenie funkčnosti a vznik zdravotných rizík pre užívateľa.

Tracheálne kanyly dôkladne opláchnite vlažnou, tečúcou vodou, alebo použite sterilný fyziologický roztok (0,9% roztok NaCl).

Po vyčistení vodou utrite kanylu handričkou, ktorá nezanecháva chĺpky dosucha.

V žiadnom prípade sa nesmú používať kanyly, ktorých funkčnosť je obmedzená, alebo ktoré sú poškodené, napr. ostré hrany alebo trhliny, pretože by mohli poraniť sliznicu v priedušnici. Pokiaľ kanyly vykazujú známky poškodenia, v žiadnom prípade ich nepoužívajte.

Obturátor je možné čistiť rovnakým spôsobom ako tracheálnu kanylu.

 

Čistenie tracheálnych kanýl s nízkotlakovou manžetou/Cuff

Čas uloženia a intervaly výmeny kanyly sú stanovované individuálne po dohode s ošetrujúcim lekárom. Najneskôr po 1 týždni je potrebné vonkajšiu kanylu vyčistiť, prípadne kanylu vymeniť, pretože potom v závislosti na konkrétnom klinickom obraze vzrastá riziko granulácie, tracheálnej malácie a pod.

Vonkajšia kanyla sa môže vyčistiť/vypláchnuť sterilným fyziologickým roztokom.

U kanýl s manžetou (cuff) sa nesmie používať kefka, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu balónika!

Poškodenie balónika a tým defektu kanyly sa dá predísť iba veľmi opatrným a starostlivým zaobchádzaním.

 

 1. Postup chemickej dezinfekcie

2.1 Dezinfekcia vnútorných kanýl/čistenie vonkajších kanýl bez nízkotlakovej manžety

Je možná tzv. studená dezinfekcia tracheálnych kanýl Fahl® so špeciálnymi chemickými dezinfekčnými prostriedkami.

Je potrebné ju uskutočňovať vždy, keď je na základe špecifického chorobopisu ošetrujúcim lekárom nariadená, alebo keď to situácia ohľadom starostlivosti o ňu vyžaduje.

Dezinfekcia sa väčšinou používa na zamedzenie krížovej infekcie a pri nasadení v stacionárnych oblastiach (napr. kliniky, ústavy ošetrovateľskej starostlivosti alebo iné zdravotnícke zariadenia), aby sa obmedzilo riziko šírenia infekcie.

 

UPOZORNENIE

Prípadnej dezinfekcii však vždy musí predchádzať dôkladné čistenie.

V žiadnom prípade sa nesmú používať dezinfekčné prostriedky, uvoľňujúce chlór alebo prostriedky s obsahom silných lúhov alebo derivátov fenolov. Kanyly by sa týmto mohli silno poškodiť alebo dokonca úplne zničiť.

 

2.2 Dezinfekcia vonkajších kanýl s nízkotlakovou manžetou

Dezinfekcia tracheálnych kanýl s nízkotlakovou manžetou je možné iba s maximálnou opatrnosťou a kontrolou. Balónik sa musí v každom prípade zablokovať.

Pretože aj zanedbateľná nedbanlivosť pri dezinfekcii vonkajších kanýl s nízkotlakovou manžetou môže viesť k poškodeniu ich funkcie, odporúčame namiesto dezinfekcie uskutočniť výmenu kanyly.

 

Postup dezinfekcie

Tu sa môže používať iba dezinfekčný prostriedok pre kanyly Opticid® (REF 31180, nie je dostupný v USA) v súlade s pokynmi výrobcu. Ako alternatívu odporúčame dezinfekčný prostriedok na báze účinnej látky glutardialdehyd (okrem iných krajín dostupný aj v USA). Vždy je potrebné postupovať podľa pokynov výrobcu na použitie a brať do úvahy spektrum účinnosti udávané výrobcom prostriedku.

Dodržujte návod na použitie dezinfekčného prostriedku.

Po ukončení dezinfekcie sa kanyly z vnútra aj vonkajšia dôkladne oplachujú sterilným fyziologickým roztokom (0,9% NaCl) a nakoniec sa usušia.

Po vyčistení vodou utrite kanylu čistou handričkou, ktorá nezanecháva chĺpky dosucha.

 

 1. Sterilizácia/autoklávovanie

Opakovaná sterilizácia nie je prípustná.

 

 1. Uskladnenie/starostlivosť

Vyčistené kanyly, ktoré sa práve nepoužívajú, sa musia uchovávať v suchom, čistom a chladnom prostredí čistej dózy z umelej hmoty, chránenej pred prachom, priamym slnečným svetlom a teplom.

Nepoužívané, ešte sterilné kanyly sa musia skladovať na suchom mieste bez priameho slnečného žiarenia alebo iného zdroja tepla.

U vyčistených kanýl sa musí dbať na to, aby bol balónik pred skladovaním vyprázdnený (odblokovaný).

Ako prostriedok na vytvorenie klzkosti používajte výhradne stomaolej (REF 31500), prípadne utierku napustenú stomaolejom Optifluid® (REF 31550).

Aby bolo zabezpečené bezproblémové zásobovanie dôrazne odporúčame, aby boli k dispozícii aspoň dve náhradné kanyly.

 

 1. Doba použiteľnosti

Tracheálne kanyly sú sterilné výrobky určené pre jedného pacienta.

Maximálna doba použiteľnosti je 29 dní (počítané od dátumu otvorenia sterilného obalu). Pri výskyte choroboplodných zárodkov (napr. MRSA) sa doba použiteľnosti/prípadne doba skladovania zodpovedajúcim spôsobom skracuje.

Doba použiteľnosti kanyly je ovplyvnená mnohými faktormi. Zásadný význam môže mať aj zloženie sekrétu, dôkladnosť pri čistení a ďalšie aspekty rôzneho stupňa významu.

Maximálna doba použiteľnosti sa nepredĺži tým, že sa kanyly budú nasadzovať prerušovane (napr. v rámci intervalu čistenia striedavo s inými kanylami).

Najneskôr 29 dní po otvorení sterilného obalu sa musí kanyla vymeniť. To platí nezávisle pre prípad, či bola kanyla po otvorení používaná každý deň, alebo iba niekedy, alebo dokonca, ak nebola používaná vôbec. Po uplynutí 29 dňovej doby použiteľnosti sa kanyly už nesmú používať a musia sa odborným spôsobom zlikvidovať. Poškodené kanyly sa musia ihneď zlikvidovať.

 

POZOR

Každá zmena na kanyle, predovšetkým skracovanie a filtrovanie, ako aj opravy kanyly smie uskutočňovať iba sám výrobca alebo firma, ktorá je k tomu výrobcom písomne oprávnená! Neodborne prevádzané práce na tracheálnych kanylách môžu viesť k závažným poraneniam.

 

XII. Všeobecné obchodné podmienky

Výrobca Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH nepreberá žiadnu záruku za stratu funkčnosti, poranenie, infekcie alebo iné komplikácie, ktoré boli spôsobené svojvoľnou zmenou výrobku alebo nesprávnym používaním, starostlivosťou alebo zaobchádzaní s výrobkom.

Výrobca Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH predovšetkým nepreberá žiadnu záruku za škody, ktoré vznikli z dôvodu zmien uskutočňovaných na kanyle, predovšetkým tak z dôvodu ich skracovania, filtrovania alebo ich opráv, pokiaľ tieto zmeny alebo opravy neboli vykonané výrobcom. To platí tak pre týmto poškodené kanyly, ako aj pre všetky týmto konaním spôsobené následné škody.

V prípade používania tracheálnych kanýl nad časový rámec uvedený v časti XI alebo pri spotrebe, použití, starostlivosti (čistenie, dezinfekcia) alebo skladovaní kanýl, ktoré nezodpovedá pokynom uvedeným v tomto návode na použitie, je spoločnosť Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH od záruk vrátane zodpovednosti za škody – pokiaľ to právne predpisy pripúšťajú – oslobodená.

Predaj a dodávky tovaru spoločnosti Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH sú uskutočňované výlučne v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami (AGB); ktoré sú k dispozícii priamo v spoločnosti Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH.

 

XIII. Výrobca

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH

August-Horch-Strasse 4 a, D-51149 Köln

Tel. +49 /0/ 22 03/29 80 – 0 , Fax +49 /0/ 22 03/29 80 – 100

e-mail: vertrieb@fahl.de, internet www.fahl.de

Zmeny výrobku zo strany výrobcu sú kedykoľvek vyhradené.

Tracheotec® je v Nemecku a v štátoch Európskej Únie registrovaná značka spoločnosti Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Köln.

 

0482

 

Dátum poslednej revízie: 06/2012

Distribútor pre SR:    MM Pharma Slovakia, s.r.o.

Májová 561/1,  971 01 Prievidza, SR,

Tel. 046/5432666, 0911 557 728

e-mail:objednavky@mmpharma.eu, internet www.mmpharma.eu